Op enger Konferenz - At a Conference

 0    35 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ech hunn déi Presentatioun wierklech genoss.
Lernen beginnen
I really enjoyed that presentation.
Sidd Dir lescht Joer op d'Konferenz gaangen?
Lernen beginnen
Did you go to last year's conference?
Huet Iech de Virtrag gefall?
Lernen beginnen
Did you enjoy the talk?
Ech froe mech op Dir mir de beschte Konferenz Sall kéint virschloen.
Lernen beginnen
I was wondering if you could suggest the best conference hall?
Waart Dir scho virdrun op dëser Konferenz?
Lernen beginnen
Have you been to this conference before?
Konnt Dir villes besiche wärend Ärem Openthalt hei?
Lernen beginnen
Have you done much sightseeing while you are here?
Stéiert et Iech wann ech Iech ënnerbriechen? | Nee. Maacht roueg.
Lernen beginnen
Do you mind if I interrupt? | No, I don't. Go ahead.
+28 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Alldeeglecht Gespréich op Englesch"
(Insgesamt 799 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.