Διαδίκτυο - Internet

 0    15 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης
Πολλοί χρήστες μοιράζονται τα προσωπικά τους δεδομένα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.
Lernen beginnen
social networking sites
Many users share their personal data on social networking sites.
ανάρτηση
Lernen beginnen
post
επιγραμμική λειτουργία
Η υπηρεσία επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ της επιγραμμικής και της λειτουργίας εκτός σύνδεσης.
Lernen beginnen
online mode
The service allows switching between the online and offline mode.
λειτουργία εκτός σύνδεσης
Με αυτή την επιλογή, ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αρχεία με λειτουργία εκτός σύνδεσης.
Lernen beginnen
offline mode
With this option, a user can access files in offline mode.
σελιδοδείκτης
Ταξινόμησα τους σελιδοδείκτες αλφαβητικά.
Lernen beginnen
bookmark
I sorted bookmarks alphabetically.
ιστολογιόσφαιρα
Lernen beginnen
blogosphere
περιηγητής διαδικτύου
Παρακαλώ κλείστε όλες τις καρτέλες στον περιηγητή διαδικτύου σας.
Lernen beginnen
web browser
Please close all tabs in your web browser.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.