Εργασίες τεχνολογίας πληροφοριών - IT jobs

 0    11 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
αρχιτέκτονας λογισμικού
Προσλάβαμε έναν νέο αρχιτέκτονα λογισμικού.
Lernen beginnen
software architect
We hired a new software architect.
βιομηχανία τεχνολογίας πληροφοριών
Παρά την κρίση, η κατάσταση στη βιομηχανία τεχνολογίας πληροφοριών είναι σταθερή.
Lernen beginnen
IT industry
Despite the crisis, the situation in the IT-industry is stable.
διαχειριστής βάσης δεδομένων
Ψάχνουμε για έναν διαχειριστή βάσης δεδομένων για να επεκτείνουμε την ομάδα μας.
Lernen beginnen
database administrator
We are looking for a database administrator to expand our team.
προγραμματιστής λογισμικού
Οι προγραμματιστές λογισμικού μας θα πρέπει να έχουν επίσης εμπειρία με σχεσιακές βάσεις δεδομένων.
Lernen beginnen
software developer
Our software developers should also have experience with relational databases.
τμήμα τεχνολογίας πληροφοριών
Ξεκίνησα στο τμήμα τεχνολογίας πληροφοριών σαν διαχειριστής συστήματος.
Lernen beginnen
IT department
I started in the IT department as a system administrator.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.