Προγραμματισμός - Programming

 0    54 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
σύνταξη
Lernen beginnen
syntax
γωνιώδης αγκύλη
Οι ετικέτες HTML περικλείονται σε γωνιώδεις αγκύλες.
Lernen beginnen
angle bracket
HTML tags are enclosed in angle brackets.
εντολή
Η εντολή SQL για ένα ερώτημα βάσης δεδομένων εισάγεται σε αυτό το πεδίο.
Lernen beginnen
statement
The SQL statement for a database query is entered into this field.
δυαδικό δέντρο
Lernen beginnen
binary tree
περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης
Ένας συνδεδεμένος χρήστης μπορεί να επιλέξει και να εγκαταστήσει ένα συγκεκριμένο περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης.
Lernen beginnen
runtime environment
A logged-on user can select and install a particular runtime environment.
αρχείο καταγραφής
Ελέγξαμε όλες τις καταχωρήσεις σε αυτό το αρχείο καταγραφής.
Lernen beginnen
log
We checked all entries in this log.
πηγαίος κώδικας
Η κατανομή του πηγαίου κώδικα είναι παράνομη.
Lernen beginnen
source code
Distribution of the source code is illegal.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.