Υπηρεσίες πληροφορικής - IT services

 0    15 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
διαχείριση δικτύου
Lernen beginnen
network management
υλοποίηση
Η υλοποίηση του νέου συστήματος ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού χρειάστηκε 2 χρόνια.
Lernen beginnen
implementation
The new ERP system implementation took 2 years.
βελτιοποίηση
Η βελτιοποίηση του συστήματος θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση εργασίας στο τμήμα μας.
Lernen beginnen
optimization
System optimization will result in better work efficiency in our department.
υπεύθυνος ολοκλήρωσης συστημάτων
Ως υπεύθυνοι ολοκλήρωσης συστημάτων, προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας πληροφορικής.
Lernen beginnen
systems integrator
As a systems integrator, we offer our clients comprehensive IT solutions.
διαχείριση υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής
Lernen beginnen
IT service management
abbreviated: ITSM
υποδομή τεχνολογίας πληροφορικής
Οι υπηρεσίες νέφους αποτελούν σημαντικό στοιχείο της υποδομής τεχνολογίας της πληροφορικής μας.
Lernen beginnen
IT infrastructure
Cloud services are important components of our IT-infrastructure.
επιχειρηματική διεργασία
Ασχολούμαστε επίσης με τη βελτιοποίηση της επιχειρηματικής διαδικασίας των εφοδιαστικών.
Lernen beginnen
business process
We also deal with the optimization of business processes in logistics.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.