IX Prawo i postępowanie karne

 0    42 Datenblatt    prawofiszki
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
delicta iuris gentium
Lernen beginnen
przestępstwa prawa narodów
victima
Lernen beginnen
victima in Latein
ofiara, poszkodowany
nullum crimen nulla poena sine lege poenali anteriori
Lernen beginnen
nie jest przestępstwem czyn popełniony bez wcześniejszej ustawy karnej
sine lege scripta
Lernen beginnen
bez ustawy pisanej
sine lege certa
Lernen beginnen
bez pewnej ustawy
sine lege praevia
Lernen beginnen
bez ustawy wcześniejszej
vis
Lernen beginnen
siła
vis ac metus
Lernen beginnen
groźba
vis pirivata
Lernen beginnen
moc prywatna (oskarżenie prywatne)
vis publica
Lernen beginnen
moc publiczna (oskarżenie z urzędu)
vis legis
Lernen beginnen
moc ustawy
vis testamenti
Lernen beginnen
moc testamentu
vis probandi
Lernen beginnen
moc dowodów
vis absoluta
Lernen beginnen
przymus fizyczny wykluczający istnienie woli i czynu zabronionego
vis compulsiva
Lernen beginnen
siła uderzająca, nagła; przymus kompulsywny (psychiczny). Bojaźń wywołana groźbą, przymus psychiczny połączony z obawą przed realizacją groźby. Nie wyłącza on woli i czynu, ale winę sprawcy, np. zmuszenie do popełnienia czynu zabronionego poprzez grożenie
dolus generalis
Lernen beginnen
zamiar ogólny: sprawca chce popełnienia jakiegoś czynu zabronionego, ale nie precyzuje jakiego
dolus directus
Lernen beginnen
zły zamiar bezpośredni
dolus directus repentinus
Lernen beginnen
zły zamiar nagły
dolus directus praemeditatus
Lernen beginnen
zły zamiar zamierzony
dolus eventualis
Lernen beginnen
zły zamiar ewentualny (godzenie się)
culpa dolo exorta
Lernen beginnen
wina pochodząca ze złego zmiaru. Wina kombinowana, polegająca na takim połączeniu umyślności z nieumyślnością, w którym znamiona przestępstwa typu podstawowego objęte są umyślnością, natomiast następstwa czynu powodujące wyższą karalność- nieumyślnością.
iter delicti
Lernen beginnen
ścieżka przestępstwa. Przestępstwo umyślne może potencjalnie przejść 4 etapy: 1) zamiar, 2) przygotowanie, 3) usiłowanie 4) dokonanie.
delictum putativum
Lernen beginnen
przestępstwo urojone, "sprawca" myśli, że je popelnił. Mylnie uważa, że czyn, który popełnił, jest przestępstwem.
in dubio pro reo - pro libertate
Lernen beginnen
w razie wątpliwości na korzyść pozwanego - na korzyść wolności
dolus non praesumitur
Lernen beginnen
złego zamiaru nie domniemuje się
nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur
Lernen beginnen
nikt rozumnt nie karze dlatego, że popełniono przestępstwo, lecz dlatego, aby nie było popełnione
reformatio in peius iudici appellato non licet
Lernen beginnen
sędziemy apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść odwołującego się
delicta parentum liberis non nocent
Lernen beginnen
przestępstwa rodziców nie szkodzą dzieciom (indywidualizacja odpowiedzialności karnej)
reus in exceptione actor est
Lernen beginnen
pozwany podnosząc zarzut występuje w charakterze powoda
quod non est in actis non est in mundo
Lernen beginnen
to, czego nie ma w aktach nie istnieje na świecie (ten, kto twierdzi musi udowodnić)
verba volant scripta manent
Lernen beginnen
słowa ulatują, pisma pozostają
testis ex auditu
Lernen beginnen
świadek ze słyszenia
nemo iudex in propria (sua) causa
Lernen beginnen
nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
forum praeventionis
Lernen beginnen
miejsce, gdzie zapobieżono przestępstwu
forum connexitatis causarum
Lernen beginnen
miejsce, gdzie sprawy się zbiegły (gdy w jednej sprawie rozpatruje się kilka czynów)
causa principalis
Lernen beginnen
sprawa główna
causa accessoria
Lernen beginnen
sprawa wypadkowa, uboczna
res iudicata pro veritate habetur
Lernen beginnen
sprawę osądzoną uważa się za prawdziwą
ne bis in idem crimen iudicetur
Lernen beginnen
nie wolno dwa razy osądzać tego samego przestępstwa
confessio est regina probationum
Lernen beginnen
przyznanie się do winy jest królową dowodów
propter falsa
Lernen beginnen
ze względu na fałszywe dowody, dokumenty - przyczyna wznowienia postępowania
propter nova
Lernen beginnen
ze względu na nowe dowody, dokumenty - przyczyna wznowienia postępowania

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.