I Łacina w terminologii prawniczej

 0    62 Datenblatt    prawofiszki
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ius
Lernen beginnen
prawna zasada, prawne wymaganie, prawo, ustawa, uprawnienie, pierwszeństwo, sąd, miejsce sądu
quo iure
Lernen beginnen
jakim prawem (jaka podstawa prawna)
ipso iure
Lernen beginnen
z mocy prawa (z samego prawa)
ubi societas ibi ius
Lernen beginnen
gdzie (jest) społeczeństwo, tam (jest) prawo
fontes iuris
Lernen beginnen
źródła prawa
fontes iuris oriundi
Lernen beginnen
źródła powstania prawa
fontes iuris cognoscendi
Lernen beginnen
źródła poznania prawa
ex nihilo
Lernen beginnen
z niczego
mos maiorum
Lernen beginnen
obyczaj przodków
longa consuetudo
Lernen beginnen
długi zwyczaj
consuetudines loci
Lernen beginnen
zwyczaje miejscowe
consuetudines approbatae
Lernen beginnen
zwyczaje przyjęte, aprobowane
consuetudines in scriptis redactae
Lernen beginnen
zwyczaje zapisane (zredagowane) w piśmie
desuetudo
Lernen beginnen
utrata mocy ustawy przez długotrwałe nieużywanie jej
summum ius – summa iniuria
Lernen beginnen
najwyższe prawo najwyższą krzywdą (niesprawiedliwością)
summa summarum
Lernen beginnen
wszystko razem – wziąwszy wszystko pod uwagę (Plautus)
in summa
Lernen beginnen
razem, w ogóle, w całości
adiuvandi iuris civilis gratia
Lernen beginnen
pretorskie wyjaśnianie przepisów prawa cywilnego
supplendi iuris civilis gratia
Lernen beginnen
pretorskie uzupełnianie istniejących luk w prawie cywilnym
corrigendi iuris civilis gratia
Lernen beginnen
pretorskie poprawianie przepisów prawa cywilnego
ius publicum – publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat
Lernen beginnen
prawem publicznym jest prawo, które dotyczy pomyślności państwa
ius privatum – privatum ius – quod ad singulorum utilitatem spectat
Lernen beginnen
prawem prywatnym jest to prawo, które dotyczy interesów poszczególnych osób
ius est ars boni et aequi
Lernen beginnen
prawo jest sztuką stosowania tego co dobre i słuszne (Celsus, początek Kodeksu Justyniana)
ius naturale
Lernen beginnen
prawo naturalne
ius gentium
Lernen beginnen
prawo narodów
ius civile
Lernen beginnen
prawo cywilne, obywatelskie, obowiązujące w państwie
ius canonicum
Lernen beginnen
prawo kanoniczne, prawo stanowione przez zakony
doctor utriusque iuris
Lernen beginnen
profesor obojga praw tj. rzymskiego i kanonicznego
ius cogens
Lernen beginnen
przepisy bezwzględnie obowiązujące, wiążące (prawo ściśle wiążące)
ius dispositivum
Lernen beginnen
przepisy względnie obowiązujące (prawo względnie wiążące)
ius particulare
Lernen beginnen
prawo patrykularne, oddzielne (miejscowe, lokalne)
ius universale
Lernen beginnen
prawo powszechne, ogólne
ius ducale
Lernen beginnen
prawo książęce (lex ducalis – ustawa książęca) zespół uprawnień księcia w stosunku do ludności lub dóbr
error
Lernen beginnen
błąd
ignorantia
Lernen beginnen
nieznajomość
ignorantia iuris nocet
Lernen beginnen
nieznajomość prawa szkodzi
ignorantia iuris non exculpat
Lernen beginnen
nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności, nie tłumaczy
ignorantia facti non nocet
Lernen beginnen
nieznajomość faktów nie szkodzi
glossa marginalis
Lernen beginnen
dopisek na marginesie
glossa interlinealis
Lernen beginnen
dopisek między wierszami
glossa ordinaria (Accursiusa)
Lernen beginnen
dopisek zgodny z prawem, uporządkowany zbiór najważniejszych glos
forum
Lernen beginnen
rynek, jarmark, plac, miejsce, sąd
forum Romanum
Lernen beginnen
rynek rzymski, inna nazwa to Forum Magnum – plac w starożytnym Rzymie, u stóp Kapitolu
forum competens
Lernen beginnen
sąd właściwy
forum contractus
Lernen beginnen
miejsce zawarcia czynności prawnej
forum delicti commissi
Lernen beginnen
miejsce popełnienia przestępstwa
forum originis
Lernen beginnen
miejsce urodzenia
forum rei sitae
Lernen beginnen
położenie spornej rzeczy
forum solutionis
Lernen beginnen
miejsce uwolnienia od zobowiązania
forum soluti contractus
Lernen beginnen
miejsce uwolnienia od kontraktu
forum hereditatis
Lernen beginnen
miejsce zamieszkania
forum liberum
Lernen beginnen
sąd, który można wybrać (prawo targowe)
loca forensia
Lernen beginnen
miejsce gdzie są rynki, miejsce sprawowania sądu (równoważne z kompetencją sądu)
census fori
Lernen beginnen
opłata targowa/ wykaz sądów
privilegium fori
Lernen beginnen
przywilej sądowy dla poszczególnych stanów (np. sądy kościelne dla duchownych)
praescriptio fori
Lernen beginnen
zarzut niewłaściwości sądu (sąd nie jest kompetentny do orzekania w danej sprawie)
perpetuatio fori
Lernen beginnen
sąd właściwy do rozpoznawania danej sprawy pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania
actor sequitur forum rei
Lernen beginnen
"powód idzie na sąd pozwanego" tzn. powód składa powództwo w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego
formula processus
Lernen beginnen
formuła procesu
Ecclesia vivit lege Romana
Lernen beginnen
kościół żyje (posługuje się) prawem rzymskim
causae spirituales
Lernen beginnen
sprawy duchowe, wiary
causae saeculares
Lernen beginnen
sprawy świeckie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.