III Prawo rzeczowe

 0    46 Datenblatt    prawofiszki
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
res
Lernen beginnen
rzecz
res omnium communes
Lernen beginnen
rzeczy wspólne wszystkim ludziom
superficies solo cedit
Lernen beginnen
to co jest ponad powierzchnią przypada gruntowi
iura in re aliena
Lernen beginnen
prawa na rzeczy cudzej, ograniczone prawa rzeczowe
actio in rem – erga omnes
Lernen beginnen
powództwa o ochronę praw na rzeczy – wobec wszystkich (ale in personam – inter pares)
ius possidendi
Lernen beginnen
prawo do posiadania rzeczy
ius utendi (abutendi, fruendi)
Lernen beginnen
uprawnia do użytkowania (używania) rzeczy
ius abutendi
Lernen beginnen
oprawnia do dyspozycji faktycznej, prawo zużycia rzeczy, zmniejszenia rzeczy
ius fruendi
Lernen beginnen
uprawnia do pobierania pożytków i przychodów z rzeczy
ius disponendi
Lernen beginnen
prawo rozporządzenia (dysponowania) rzeczą, ius alienandi – prawo wyzbycia się rzeczy
ius infinitium
Lernen beginnen
prawo nieograniczone, prawo niczym nieograniczone
nemo plus iuris ad (in) alium transferre potest quam ipse habet
Lernen beginnen
nikt nie może przynieść na drugiego więcej praw niż sam posiada
solo consensu
Lernen beginnen
samym porozumieniem, z samego porozumienia
accessio possessionis
Lernen beginnen
doliczenia posiadania
accessio temporis
Lernen beginnen
doliczenia czasu
in statu usucapiendi
Lernen beginnen
w sytuacji prowadzącej do zasiedzenia
lege non distinguente
Lernen beginnen
ustawa nie czyni rozróżnienia
dominium directum
Lernen beginnen
własność zwierzchnia (senior)
dominium utile
Lernen beginnen
własność użytkowa (wasal)
condominium pro indiviso
Lernen beginnen
współwłasność niepodzielna
rei vindicatio – cum omni causa
Lernen beginnen
skarga wydobywcza (wystąpienie o zwrot rzeczy) – z każdego powodu, z każdej przyczyny
actio negatoria
Lernen beginnen
skarga o naruszenie posiadania, zwrot rzeczy przy naruszeniu wykonania prawa własności
non facere pati
Lernen beginnen
znosić nie czynić – ten kto ma grunt obciążony prawem innego
confussio
Lernen beginnen
połączenie (ruchomości z nieruchomościami)
ususfructus
Lernen beginnen
użytkowanie, służebność osobista polegająca na prawie używania cudzej rzeczy i pobierania z niej wszystkich pożytków bez naruszenia jej substancji – bez zużycia
quasi-ususfructus
Lernen beginnen
użytkowanie, którego przedmiotem była rzecz zużywalna, która staje się własnością użytkownika z obowiązkiem zwrotu w takiej samej ilości z jakości po ustaleniu użytkowania)
civiliter
Lernen beginnen
korzystanie z umiarem, oględnie w sposób zgodny z prawem cywilnym; po obywatelsku (np. przy wykonaniu służebności)
servitus in faciendo consistere nequit
Lernen beginnen
służebność nie może polegać na pozytywnym działaniu (facere), ale na zaniechaniu - nieczynieniu
pignus antichreticum
Lernen beginnen
zastaw antychretyczny polegający na możliwości zaspokojenia się zastawnika jedynie do pożytków, które przynosi rzecz obciążona – pożytki idą na spłatę kapitału (gre.)
corpus
Lernen beginnen
faktyczne posiadanie, fizyczne władanie rzeczą
animus
Lernen beginnen
wola posiadania
animus rem sibi habendi, animus possedendi
Lernen beginnen
wola posiadania dla siebie
nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest
Lernen beginnen
nikt sam dla siebie nie może zmienić przyczyny posiadania
possessio vitiosa – non vitiosa
Lernen beginnen
posiadanie wadliwe – nie wadliwe np. siła
animus possedendi pro alieno
Lernen beginnen
wola posiadania dla drugiego
prekarium
Lernen beginnen
umowa polegająca na oddaniu rzeczy na prośbę w bezpłatne używanie z obowiązkiem zwrotu na każdoczesne żądanie
precario dans – accipiens
Lernen beginnen
oddający w precarium, precario accipiens – prekarzysta otrzymujący w prekarium
beneficium possessionis
Lernen beginnen
dobrodziejstwo posiadania
cautio damni infecti
Lernen beginnen
kaucja (gwarancja) za szkodę, która będzie wyrządzona – stypulacja o charakterze gwarancyjno-odszkodowawczym
constitutum possessorium
Lernen beginnen
sposób zniesienia posiadania bez rzeczywistego przekazania, wręczenia rzeczy (traditio), wyłączenie na podstawie porozumienia stron. Jeśli przynoszący własność zatrzymuje rzecz we władaniu
traditio corporalis
Lernen beginnen
wręczenie (wydanie) rzeczy, jedna z form przeniesienia posiadania
longa manu tradittio
Lernen beginnen
przekazanie posiadania przez wskazanie bez fizycznego zetknięcia z nią; jedna z form przeniesienia posiadania
traditio brevi manu
Lernen beginnen
polega na tym, że następuje przeniesienie possessio z posiadacza na dzierżyciela mocą samej umowy zawartej między posiadaczem a dzierżycielem, dzierżyciel miał już corpus, teraz mocą samej umowy przechodzi na niego posiadanie
traditio symbolica
Lernen beginnen
dokonanie wydania rzeczy przez symbol, np. wydanie kluczy
nemini deneganda
Lernen beginnen
nikomu nie można odmówić
conditio sine qua non
Lernen beginnen
warunek bez którego niemożliwe, warunek (wymóg) konieczny

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.