II Teoria prawa i część ogólna prawa cywilnego

3  1    75 Datenblatt    prawofiszki
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
lex perfecta
Lernen beginnen
norma prawna opatrzona sankcją nieważności
lex plus quam perfecta
Lernen beginnen
norma prawna opatrzona sankcją represyjną (karną) oraz sankcją nieważności
lex minus quam perfecta
Lernen beginnen
norma prawna opatrzona sankcją represyjną (karną)
lex imperfecta
Lernen beginnen
norma prawna pozbawiona jakiejkolwiek sankcji
praeter legem
Lernen beginnen
obok ustawy - o działaniu nie stojącym w sprzeczności z prawem, ale i nie przewidzianym w prawie; (działanie w celu obejścia ustawy; nie łamiemy ustawy lecz jej cel wykorzystując kruczek prawny)
contra legem
Lernen beginnen
wbrew ustawie
iuxta legem
Lernen beginnen
zgodnie z ustawą; zwyczaje zgodne z prawem
ratio legis
Lernen beginnen
cel ustawy, racja prawna, uzasadnienie ustawowe
ubi eadem legis ratio, ibi eadem dispositio
Lernen beginnen
gdzie ten sam cel, tam także takie samo uregulowanie (taka sama dyspozycja ustawy), w takich samych okolicznościach należy stosować takie same rozwiązania prawne
per analogiam
Lernen beginnen
przez podobieństwo, analogię
analogia legis
Lernen beginnen
wnioskowanie z ustawy; wnioskowanie poprzez ustalanie konsekwencji prawnych faktu, który nie jest jeszcze szczegółowo uregulowany w prawie
analogia iuris
Lernen beginnen
wnioskowanie z całego systemu prawa; wnioskowanie poprzez zastosowanie do stanu rzeczy, analogia prawa nie uregulowanego w prawie regulacji dotyczącej podobnego stanu (w prawie cywilnym)
a contrario
Lernen beginnen
z przeciwieństwa; wychodząc z przeciwległego założenia, przeciwnie, przeciwnym sposobem (wnioskowanie w drodze przeciwieństwa)
praesumptio facti
Lernen beginnen
domniemanie faktyczne, relacja opiera się na przyjęciu prawdopodobieństwa wynikającego z doświadczenia życiowego; na podstawie pewnych faktów o innych, np. domniemywa się, że po deszczu jezdnia jest śliska)
praesumptio hominis vel facti
Lernen beginnen
domniemanie faktyczne na podstawie zeznań ludzi
praesumptio iuris tantum
Lernen beginnen
domniemanie wyłącznie prawne, czyli usuwalne (można je obalić dowodem przeciwnym – np. domniemanie niewinności, domniemanie dobrej wiary, domniemanie ojcostwa w małżeństwie)
praesumptio iuris ac de iure
Lernen beginnen
domniemanie prawne niewzruszalne – nie można go obalić dowodem przeciwnym; obecnie w polskim prawie występują wyjątkowo – np. domniemanie znajomości danych wpisanych do KRS)
fictio legis
Lernen beginnen
fikcja prawna
lex generalis
Lernen beginnen
ustawa ogólna
lex specialis
Lernen beginnen
ustawa specjalna
lex retro non agit
Lernen beginnen
prawo nie działa wstecz
lex posterior derogat legi priori
Lernen beginnen
prawo ustanowione później należy stosować przed prawem ustanowionym wcześniej (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw i tym samym stopniu szczegółowości)
lex superior derogat legi inferiori
Lernen beginnen
ustawa nadrzędna uchyla ustawę podrzędną
lex specialis derogat legi generali
Lernen beginnen
ustawa specjalna uchyla ustawę ogólną
lex posterior generalis non derogat legi priori specialis
Lernen beginnen
przepis ogólny późniejszy nie uchyla przepisu wcześniejszego szczególnego
de lege lata
Lernen beginnen
dyskusja, mowa, komentarz, omówienie do ustaw obecnie obowiązujących
de lege ferenda
Lernen beginnen
dyskusja o ustawie, która ma się ukazać, propozycje zmian w aktualnie obowiązującym prawie
erga omnes
Lernen beginnen
skuteczność wobec wszystkich (prawo rzeczowe, dotyczy roszczeń wobec każdego u kogo znajdzie się dana rzecz)
inter partes
Lernen beginnen
skuteczność między stronami (w prawie zobowiązań dotyczy jedynie stron umowy)
da mihi factum, dabo tibi ius
Lernen beginnen
daj mi fakt, a dam ci prawo. (dotyczy interpretacji przepisów. Najpierw musimy znać przedmiot sprawy (stan faktyczny) by móc dopasować go do odpowiedniego aktu prawnego.)
iura novit curia
Lernen beginnen
sąd zna prawo
sensu stricto
Lernen beginnen
w ścisłym znaczeniu
sensu largo
Lernen beginnen
w szerokim znaczeniu
clara non sunt interpretanda
Lernen beginnen
jasne teksty nie wymagają wykładni
ex definitione
Lernen beginnen
(co wynika) z definicji
qui suo iure utitur, neminem laedit
Lernen beginnen
Ten, kto korzysta ze swego prawa, nikomu nie szkodzi.
prior tempore potior iure
Lernen beginnen
Pierwszy w czasie, mocniejszy w prawie; kto pierwszy ten lepszy (np. przy zakupie rzeczy)
expressis verbis
Lernen beginnen
wypowiedziane wyraźnie słowami; dobitnymi słowam
superfluum
Lernen beginnen
zbędne powtórzenie, nic nie wnoszące
numerus clausus
Lernen beginnen
określona liczba, liczba zamknięta, ograniczona, (np. ograniczone prawa rzeczowe)
prima facie
Lernen beginnen
na pierwszy rzut oka
genus - species
Lernen beginnen
rzeczy oznaczone gatunkowo (pieniądze) - rzeczy oznaczone indywidualnie (książka z dedykacją)
genus perire non censetur
Lernen beginnen
uważa się, że gatunek nie ginie; (istotne przy zobowiązaniach)
species perit ei cui debetur
Lernen beginnen
rzecz oznaczona indywidualnie przepada temu, komu się należy (ginie na ryzyko wierzyciela)
inter vivos
Lernen beginnen
między żyjącymi (np. czynności prawne – umowy)
mortis causa
Lernen beginnen
na wypadek śmierci
causa solvendi
Lernen beginnen
przyczyną jest zwolnienie się z obowiązku ciążącego na osobie dokonującej przysporzenia, czyli zmniejszenie się jej pasywów. Przykład: spłata długu; powód: zwolnienie się od długu
causa donandi
Lernen beginnen
dokonuje się czynności tylko po to, żeby nastąpiło przysporzenie na rzecz innej osoby bez żadnego ekwiwalentu. Przykład: darowizna. Przyczyna: chęć obdarowania.
causa obligandi vel acquirendi
Lernen beginnen
celem jest nabycie prawa lub innej korzyści majątkowej przez dokonującego przysporzenia, czyli zwiększenie jego aktywów; (np. sprzedaż i najem)
ubi loqui potuit et debuit
Lernen beginnen
istnieją okoliczności kiedy można i należy powiedzieć(np. w sądzie)
ad incertas personas
Lernen beginnen
działania skierowane do pewnej nieokreślonej liczby osób
per facta concludentia
Lernen beginnen
przez fakty dorozumiane; w sposób dorozumiany. Wyczytanie intencji z działania. Na przykład: rozumie się, że osoba, która spłaciła długi testatora, przyjęła spadek.
ad solemnitatem
Lernen beginnen
(forma czynności prawnej zastrzeżona) pod rygorem nieważności
ad probationem
Lernen beginnen
(forma czynności prawnej zastrzeżona) dla celów dowodowych
ad eventum
Lernen beginnen
(forma czynności prawnej zastrzeżona) dla wywołania określonych skutków prawnych
reservatio mentalis
Lernen beginnen
zastrzeżenie dokonane w myśli; zmieniające treść słów wypowiedzianych głośno; potajemne zastrzeżenie; (wola nie jest zgodna z oświadczeniem woli)
simulatio - negotium simulatum
Lernen beginnen
symulacja - pozorność czynności prawnej
negotium claudicans
Lernen beginnen
czynność prawna kulejąca – dokonana przez osobę do tego niezdolną (np. małoletni) lub nieupoważnioną (np. pełnomocnik bez upoważnienia), wymagająca zgody osoby trzeciej do zyskania ważności.
conversio actus iuridici
Lernen beginnen
przekształcenie czynności prawnych
convalidatio
Lernen beginnen
uprawomocnienie czynności wadliwej
ratihabitio
Lernen beginnen
potwierdzenie oświadczenia woli
ratificatio
Lernen beginnen
ratyfikacja
essentialia negotii
Lernen beginnen
elementy czynności prawnej określające jej typ, a bez których czynność prawna byłaby nieważna (np cena)
naturalia negotii
Lernen beginnen
postanowienia czynności prawnej wynikające z zasad słusznego i sprawiedliwego obrotu prawnego. Nie muszą być wyraźnie określone, związane są z czynnością milcząco- rozumie się samo przez się.
accidentalia negotii
Lernen beginnen
postanowienia nietypowe, dodatkowe dodawane do czynności prawnej. Ich treść może być różnorodna. Najczęście spotykane accidentalia negotii: conditio, dies, modus.
dies a quo
Lernen beginnen
termin początkowy
dies ad quem
Lernen beginnen
termin końcowy
computatio civilis
Lernen beginnen
sposób liczenia czasu od dnia zdarzenia, w której najmniejszą jednostką obliczania czasu jest doba, tzw. komputacja rzymska
computatio a momento ad momentum
Lernen beginnen
sposób liczenia czasu, bardzo dokładny (określona godzina)- od godziny zdarzenia
ex tunc
Lernen beginnen
od samego początku zawarcia umowy; z mocą wsteczną
ex nunc
Lernen beginnen
od teraz, od zaraz, od tej pory
ex contractu
Lernen beginnen
wynikający z umowy, z kontraktu
ex delicto
Lernen beginnen
z przestępstwa
verba legis
Lernen beginnen
brzmienie, słowa ustawy
vacatio legis
Lernen beginnen
okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.