VIII Prawo międzynarodowe prywatne

 0    58 Datenblatt    prawofiszki
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
lex fori – lex loci processus
Lernen beginnen
miejsca, prawo obowiązujące w miejscu urzędowania sądu - prawo miejsca procesu
locus regit formam actus
Lernen beginnen
prawo miejsca dokonania czynności prawnej; miejsce rządzi formą czynności prawnej
statuta personalia
Lernen beginnen
statuty osobowe
statuta realia
Lernen beginnen
statuty rzeczowe
statuta mixta
Lernen beginnen
statuty mieszane
lex loci ubi res est
Lernen beginnen
ustawa miejsca, gdzie znajduje się rzecz
statutum comitatur personae
Lernen beginnen
status osobowy przypisany w związku z przynależnością do korporacji (gdziekolwiek dana osoba się znajduje będzie sądzona wg obowiązujących jej przepisów korporacji)
ius commune
Lernen beginnen
a) prawo przysługujące szerszemu kręgowi osób b) prawo pospolite, prawo powszechne stanowiące konglomerat zasad prawa rzymskiego, kanonicznego i germańskiego, c) prawo rzymskie średniowieczne
statuta prohibitiva
Lernen beginnen
statuty wprowadzające zakaz nie znany dotychczas prawu powszechnemu
statuta prohibitiva favorabilia
Lernen beginnen
statuty wprowadzające zakazy korzystne dla osób, którego dotyczą (np. zakazy mające na celu ochronę młodocianych)
statuta prohibitiva odiosa
Lernen beginnen
statuty wprowadzające zakazy niekorzystne dla osób, którego dotyczą (np. wyłączenie córek z dziedziczenia)
statuta permissiva
Lernen beginnen
statuty przyznające szczególne uprawnienia
comitas gentium
Lernen beginnen
kurtuazja międzynarodowa, kurtuazja ludów; grzeczność międzynarodowa; nie mające charakteru prawa zwyczaje przyjęte w stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza dyplomatyczne
lex domicilii
Lernen beginnen
ustawa (prawo) miejsca zamieszkania
mobilia personam sequuntur
Lernen beginnen
rzeczy ruchome towarzyszące osobom
lex loci solutionis
Lernen beginnen
prawo miejsca wykonania zobowiązania
lex patriae
Lernen beginnen
prawo ojczyste
animus manendi
Lernen beginnen
wola, chęć pozostawania; czynnik wewnętrzny np. przy zamiarze stałego pobytu
animus retendi
Lernen beginnen
wola powrotu
lex adoptionis
Lernen beginnen
prawo przysposabiającego
lex loci actus
Lernen beginnen
prawo miejsca zawarcia (sporządzenia) czynności prawnej
pactum de lege utenda
Lernen beginnen
umowa o korzystanie z ustawy/z wybranego prawa
ultimum refugium
Lernen beginnen
ostateczna (ostatnia) ucieczka; ostatnie schronienie, stosowane przez sąd np. gdy nie można ustalić miejsca zamieszkania
lex loci contractus
Lernen beginnen
ustawa (prawo) miejsca zawarcia umowy
lex loci celebrationis matrimonii
Lernen beginnen
ustawa (prawo) miejsca zawarcia małżeństwa
lex loci delicti commissi
Lernen beginnen
ustawa (prawo) miejsca popełnienia przestępstwa
lex rei sitae
Lernen beginnen
ustawa (prawo) miejsca położenia rzeczy np. nieruchomości
lex fori
Lernen beginnen
ustawa (prawo) miejsca położenia sądu; prawo miejsca siedziby władzy orzekającej
lex causae
Lernen beginnen
prawo właściwe dla danego stosunku prawnego, istoty danej sprawy
lex valutae – lex pacuniae
Lernen beginnen
prawo waluty (pieniądza)
locus gestionis
Lernen beginnen
prawo miejsca działalności gestora (zarządcy)
lex loci laboris
Lernen beginnen
prawo miejsca pracy; prawo państwa, w którym praca była, jest lub miała być świadczona
lex libri sitae
Lernen beginnen
prawo miejsca położenia ksiąg; prawo miejsca wpisu do rejestru państwowego
situs naturalis
Lernen beginnen
położenie naturalne; naturalne, faktyczne położenie przedmiotu
lex in transitu
Lernen beginnen
ustawa (prawo) odnosząca się do rzeczy przewożonej – znajdującej się w transporcie
lex loci expeditionis
Lernen beginnen
prawo miejsca wysłania przesyłki
lex loci destinationis
Lernen beginnen
prawo miejsca przeznaczenia, dostarczenia przesyłki
lex voluntatis
Lernen beginnen
prawo wybrane przez strony, zgodne z wolą
lex loci protectionis
Lernen beginnen
prawo miejsca, w którym dochodzi się ochrony, np. praw autorskich
lex cartae sitae
Lernen beginnen
prawo miejsca położenia dokumentu, ksiąg rachunkowych
lex successionis
Lernen beginnen
prawo następstwa, prawo właściwe dla sprawy spadkowej
ius cotrahendi (ius contractum)
Lernen beginnen
prawo do zawierania umów
pacta sunt servanda
Lernen beginnen
umów należy dotrzymywać
pacta tertiis non nocent non prosunt
Lernen beginnen
umowy zawierane nie szkodzą i nie pomagają osobom trzecim; pakt nie może rodzić praw ani szkodzić państwom trzecim
res inter alios acta
Lernen beginnen
rzecz (sprawa) dokonana między innymi [Czynność dokonana między określonymi osobami nie powinna szkodzić innym]
opinio iuris sive necessitatis
Lernen beginnen
przekonanie, że określona praktyka jest obowiązującym prawem
pro foro interno
Lernen beginnen
dla sądu wewnętrznego
pro foro externo
Lernen beginnen
dla sądu zewnętrznego
dismembratio
Lernen beginnen
rozdzielenie, rozerwanie, rozczłonkowanie, rozbiór państwa
ius postliminii
Lernen beginnen
prawo powrotu z zagranicy, z niewoli; prawo obywatela rzymskiego, który wrócił z niewoli nieprzyjacielskiej na terytorium Rzymu do odzyskania wcześniej posiadanych praw z wykluczeniem stosunków opartych na fakcie, tj. małżeństwa i posiadania
tabula rasa
Lernen beginnen
, niezapisana tabliczka np. nowe państwo
ius representationis omnimode
Lernen beginnen
prawo reprezentacji ogólnej (zupełnej) państwa w stosunkach międzynarodowych
delictum iuris gentium
Lernen beginnen
przestępstwo przeciwko prawu narodów; przestępstwo prawa międzynarodowego np. zbrodnie wojenne, ludobójstwa i inne zbrodnie przeciwko ludzkości
qui in territorio meo est, etiam meus subditus est
Lernen beginnen
„Kto jest na moim terytorium, jest także moim poddanym. Kto jest na terytorium danego państwa, podlega jego władzy i prawu”
quidquid est in territorio, est etiam de territorio
Lernen beginnen
„Co znajduje się na terytorium, należy do terytorium. Wszystkie rzeczy znajdujące się na terytorium danego państwa podlegają jego władzy i prawu”
ius sanguinis
Lernen beginnen
krwi – jeden ze sposobów wyznaczania obywatelstwa z mocy prawa, w Polsce jest ona zasadą
ius soli
Lernen beginnen
prawo ziemi – jeden ze sposobów wyznaczania obywatelstwa z mocy prawa, w Polsce ma charakter uzupełniający – stosuje się, gdyby dziecko urodzone na terytorium Polski nie nabywało żadnego innego obywatelstwa
persona non grata
Lernen beginnen
osoba niepożądana w danym państwie. Status ten otrzymują osoby przyłapane na szpiegostwie. Muszą wtedy opuścić dany kraj.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.