VII Prawo cywilne

 0    45 Datenblatt    prawofiszki
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
iurisdictio voluntaria
Lernen beginnen
jurysdykcja dobrowolna, można wybrać sąd kompetentny do rozpatrzenia sprawy np. w sądach polubownych
lex fori processualis
Lernen beginnen
prawo obowiązujące w miejscu siedziby sądu
iudicum-actus trium personarum
Lernen beginnen
sąd(wyrok) - czynność, działanie, postępowanie trzech osób: sędziego (iudex vel arbiter), powoda (actor), pozwanego (reus)
audiatur et altera pars
Lernen beginnen
należy wysłuchać także drugiej strony, zasada kontradyktaryjności.
domini litis
Lernen beginnen
dysponenci procesu, strony decydujące o tym czy proces się odbędzie, czy też nie
nemo iudex sine actore
Lernen beginnen
Nie ma procesu bez powództwa.
vigilantibus iura sunt scripta
Lernen beginnen
prawo jest tworzone dla zainteresowanych (troszczących się)
ne eat iudex ultra petita partium
Lernen beginnen
Niech sędzia nie wychodzi poza to czego strony się domagają.
ante litem natam
Lernen beginnen
to co się dzieje przed powstaniem procesu
post litem natam
Lernen beginnen
to co się dzieje po wszczęciu procesu
qui rem in iudicum ducit
Lernen beginnen
ten, który wnosi sprawę do sądu [powód]
contra quem res in iudicum deducitur
Lernen beginnen
pozwanym jest ten, przeciw któremu sprawa została postawiona przed sądem
legitimatio ad causam
Lernen beginnen
(procesowa) do konkretnej sprawy; uprawnienia danej osoby do wystepowania w procesie w charakterze strony procesowej w konkretnej sprawie
legitimatio ad processus
Lernen beginnen
uprawnienie do prowadzenia procesu
successio mortis causa
Lernen beginnen
następstwo procesowe jako rezultat śmierci
successio inter vivos
Lernen beginnen
sukcesja wynikła z czynności prawnej
res iudicata- inter partes
Lernen beginnen
rzecz (sprawa) osądzona - między stronami
res inter alios gesta
Lernen beginnen
sprawa, która miała miejsce między osobami trzecimi
ad quem
Lernen beginnen
od pewnego momentu
post quem
Lernen beginnen
po pewnym momencie
prorogatio fori
Lernen beginnen
przedłużenie kompetencji (właściwości) sądu
prorogatio iurisdictionis
Lernen beginnen
przedłużenie jurysdykcji
negatio per positionem alterius
Lernen beginnen
zaprzeczenie poprzez przedstawienie swego stanowiska o przeciwnej tresci
exceptiones peremptoriae
Lernen beginnen
zarzuty peremptoryjne - uniemożliwiające powodowi skuteczne dochodzenie roszczenia (trwałe); np. przedawnienie
exceptiones dilatoriae
Lernen beginnen
zarzuty dylatoryjne - odraczające na pewien czas żądanie powoda (przejściowe); np. zwłoka, niewłaściwość sądu
exceptiones declinatoriae
Lernen beginnen
zarzuty zwalniające pozwanego od sporu, od odpowiedzi
exceptiones non sunt extendendae
Lernen beginnen
zarzutów procesowych nie należy interpretować rozszerzająco
replicatio
Lernen beginnen
odpowiedź na zarzuty
duplicatio
Lernen beginnen
odpowiedź na replikację
onus proferendi
Lernen beginnen
obowiązek wniesienia dowodu- przytoczenia twierdzeń- dla uczestników
onus probandi
Lernen beginnen
Ciężar dowodu
ei incumbit probatio qui dicit non qui negat
Lernen beginnen
tego obciąza ciezar dowodu, kto twierdzi, nie tego kto zaprzecza
ne bis in idem
Lernen beginnen
sprawa, która nie może być ponownie sądzona
sententia facit ius inter partes
Lernen beginnen
Wyrok tworzy prawo między stronami
votum separatum
Lernen beginnen
oddzielne (odrębne) zdanie
reformatio in peius
Lernen beginnen
Wyrok sądu drugiej instancji nie powinien być surowszy niż wyrok sądu pierwszej instancji. Odwołanie nie powinno pogorszyć sytuacji podsądnego.
de minimis non curat praetor
Lernen beginnen
Błahostkami władza się nie zajmuje
error in iudicando
Lernen beginnen
błąd materialny w osądzeniu
error in procedendo
Lernen beginnen
błąd proceduralny w przebiegu procesu
iudex inhabilis
Lernen beginnen
sędzia wyłączony z mocy ustawy np. ze względu na więzy krwii
iudex suspectus
Lernen beginnen
sędzia wyłączony na wniosek jednej ze stron postępowania
absolutio ab instantia
Lernen beginnen
uwolnienie od rozpatrzenia sprawy np. gdy powód nie stawi się w sądzie to pozwany zostaje zwolniony
professio iuris
Lernen beginnen
wyznanie prawa, oświadczenie strony co do tego, jakim prawem się posługuje w związku z zasadą personalności prawa
ad litis ordinationem
Lernen beginnen
kwestia proceduralna; istotna z punktu widzenia prowadzenia procesu
ad litem decidendam
Lernen beginnen
przepisy dotyczące materii sprawy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.