Logika definicje rozdz. II

 0    33 Datenblatt    polciak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Imię własne
Lernen beginnen
Miano wyróżniające tylko jeden obiekt. W rachunku predykatów jako imion własnych używa się liter a, b,c.
Deskrypcja
Lernen beginnen
Wyrażenie będące charakterystyką odnoszącą się do co najwyżej jednego obiektu, które przeto oznacza co najwyżej jeden obiekt.
Termin jednostkowy
Lernen beginnen
Imiona własne, deskrypcje oraz pozostałe wyrażenia w rachunku predykatów.
Funktor jednoargumentowy
Lernen beginnen
Wyrażenie, które z jednym terminem jednostkowym daje termin jednostkowy.
Funktor dwuargumentowy
Lernen beginnen
Wyrażenie, które z dwoma terminami jednostkowymi daje termin jednostkowy.
Zmienna indywiduowa
Lernen beginnen
Wyrażenie występujące w rachunku predykatów, za które wolno wstawić dowolny termin jednostkowy. Jako zmiennym indywiduowych używa się liter x, y,z. O ile za różne zmienne indywiduowe wolno wstawić ten sam termin jednostkowy o tyle za jedną zmienną występującą w danym wyrażeniu kilkakrotnie nie wolno wstawić różnych terminów jednostkowych. Wstawienie musi być bowiem konsekwentne.
Term
Lernen beginnen
1. Każda zmienna indywiduowa jest termem i każde imię własne jest termem. 2. Jeżeli wyrażenia postaci w1... wn są termami, to termem jest także wyrażenie fnk(w1... wn) (dla każdego k). W rachunku predykatów termami są wszystkie zmienne indywiduowe i wszystkie imiona własne.
Predykat jednoargumentowy
Lernen beginnen
Wyrażenie, które z jednym terminem jednostkowym daje zdanie.
Predykat dwuarhumentowy
Lernen beginnen
Wyrażenie, które z dwoma terminami jednostkowymi daje zdanie.
Formuła zdaniowa atomowa
Lernen beginnen
Wyrażenie powstałe przez stosowne dołączenie do n-argumentowego predykatu n-tki termów.
Zdanie atomowe
Lernen beginnen
Wyrażenie powstałe przez stosowne dołączenie do n-argumentowego predykatu n-tki terminów jednostkowych.
Zdanie molekularne
Lernen beginnen
Zdanie zbudowane z jednego lub więcej zdań atomowych i co najmniej jednego spójnika.
Zasięg dużego/małego kwantyfikatora
Lernen beginnen
Wyrażenie występujące w nawiasach bezpośrednio po dużym/małym kwantyfikatorze.
Zmienna związana
Lernen beginnen
Zmienna występująca w zasięgu odnoszącego się do niej kwantyfikatora.
Zmienna wolna
Lernen beginnen
Zmienna występująca w danym miejscu wyrażenia nie będąc tam zmienną związaną.
Formuła zdaniowa rachunku predykatów
Lernen beginnen
1. Każda formuła zdaniowa atomowa rachunku predykatów jest formułą zdaniową rachunku predykatów. 2. Jeżeli wyrażenie postaci A jest formułą zdaniową rachunku predykatów, to jest też formułą zdaniową rachunku predykatów wyrażenie postaci ~A. 3. Jeżeli wyrażenia postaci A i B są formułami zdaniowymi rachunku predykatów, to są też formułami zdaniowymi rachunku predykatów wyrażenia postaci A^B AvB A>B A=B. 4. Jeżeli wyrażenie postaci A jest formułą zdaniową rachunku predykatów, to formułami zdaniowy
Zdanie rachunku predykatów
Lernen beginnen
Formuła zdaniowa nie zawierająca zmiennych wolnych.
Prawo zastępowania dużego kwantyfikatora przez mały kwantyfikator
Lernen beginnen
Jeśli dla każdego x jest A to dla pewnego x jest A.
Prawo przestawiania dużych kwantyfikatorów
Lernen beginnen
Dla każdego x każdy y jest taki, że A wtedy i tylko wtedy gdy dla każdego y każdy x jest taki, że A.
Prawo przestawiania małych kwantyfikatorów
Lernen beginnen
Dla pewnego x istnieje taki y, że A wtedy i tylko wtedy gdy dla pewnego y istnieje taki x, że A.
Prawo przestawiania małego kwantyfikatora z dużym
Lernen beginnen
Jeśli istnieje taki x, iż dla każdego y jest A, to dla każdego y istnieje taki x, że jest A.
Prawo negowania dużego kwantyfikatora
Lernen beginnen
Dla każdego c jest A wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje taki x, dla którego nie jest A.
Prawo negowania małego kwantyfikatora
Lernen beginnen
Nie istnieje taki x, dla którego jest A wtedy i tylko wtedy gdy dla każdego x nie jest A.
Prawo zastępowania dużego kwantyfikatora
Lernen beginnen
Dla każdego x jest A wtedy i tylko wtedy gdy nie istnieje taki z, dla którego nie jest A.
Prawo zastępowania małego kwantyfikatora
Lernen beginnen
Istnieje taki x, dla którego jest A wtedy i tylko wtedy gdy nie jest tak, że dla każdego x nie jest A.
Prawo rozkładania dużego kwantyfikatora względem implikacji
Lernen beginnen
Jeśli dla każdego x jest tak, iż jeżeli A to B, to jeżeli dla każdego x jest A to dla każdego x jest B.
Prawo rozkładania małego kwantyfikatora względem implikacji
Lernen beginnen
Jeśli dla każdego x jest tak, iż jeżeli A to B, to jeżeli istnieje taki x, dla którego jest A, to istnieje taki x, dla którego jest B.
Prawo rozkładania dużego kwantyfikatora względem koniunkcji
Lernen beginnen
Dla każdego x jest A i B wtedy i tylko wtedy gdy dla każdego x jest A i dla każdego x jest B.
Prawo rozkładania małego kwantyfikatora względem alternatywy
Lernen beginnen
Istnieje taki x, dla którego jest A lub B wtedy i tylko wtedy gdy istnieje taki x, dla którego jest A lub istnieje taki x, dla którego jest B.
Prawo rozkładania dużego kwantyfikatora względem alternatywy
Lernen beginnen
Jeśli dla każdego x jest A lub dla każdego x jest B, to dla każdego x jest A lub B.
Prawo rozkładania małego kwantyfikatora względem koniunkcji
Lernen beginnen
Jeśli istnieje taki x, dla którego jest A i B, to istnieje taki x, dla którego jest A i istnieje taki x, dla którego jest B.
Prawo ekstensjonalności dla dużego kwantyfikatora
Lernen beginnen
Jeśli dla każdego x jest tak, że A wtedy i tylko wtedy gdy B, to dla każdego x jest A wtedy i tylko wtedy gdy dla każdego x jest B.
Prawo ekstensjonalności dla małego kwantyfikatora
Lernen beginnen
Jeśli dla każdego x jest tak, że A wtedy i tylko wtedy gdy B, to istnieje taki x, dla którego jest A wtedy i tylko wtedy gdy istnieje taki x, dla którego jest B.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.