prawo karne; spadkowe i rzeczówka

 0    153 Datenblatt    adylak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
czym jest prawo karne?
Lernen beginnen
zbiór przepisów normujących kwestie odpowiedzialności człowieka za czyny zabronione
Normy prawa karnego:
Lernen beginnen
- mówią co jest ZAKAZANE - ewentualne SANKCJE - zasady WYMIERZANIA kary - zasady ODBYWANIA KARY
prawo karne w czasie ():
Lernen beginnen
- zakaz retroakcji (lex retro non agit) - nie ma przestępstwa bez ustawy (nullum crimen sine lege) - zmiana form karania jeżeli zmienia się ustawa (np. na łagodniejszą)
prawo karne w przestrzeni:
Lernen beginnen
- obowiązuje na terenie RP - popełniony czyn przez Polaka za granicą (jeśli tam też jest zabroniony!) -ekstradycja- na wniosek innego państwa, ENA, MTK
Ekstradycja- ENA KTO DECYDUJE O WYDANIU SPRAWCY?
Lernen beginnen
Sąd kraju w którym osoba przebywa
Karanie cudzoziemców przez PK Polski (z zasady)
Lernen beginnen
- przesepstwo ZA GRANICĄ- przeciw RP, OBYWATELOM, PODMIOTOM PRAWNYM POLSKI - przestępstwo musi być zagrożone karą min. 2 LAT WIĘZIENIA+ sprawca przebywa w RP
Kto podlega pod prawo karne?
Lernen beginnen
- osoby powyżej 17 lat - osoby 15 lat--> dot. art 148 i 223 KK- np. zamach na prezydenta itd.
Ile wynosi maksymalna kara dla osoby mającej 15 lat?
Lernen beginnen
Max. kara to 2/3 przewidzianej ustawowo kary.
kto to jest MŁODOCIANY?
Lernen beginnen
W czasie popełnienia przestępstwa NIE MIAŁ 21 lat, a w czasie orzekania (I instancji) NIE MIAŁ 24 lat
co to jest przestępstwo (6 cech)
Lernen beginnen
1. czyn człowieka 2. społecznie szkodliwy W STOPNIU WYŻEJ NIŻ ZNIKOMY 3. zawinionY 4. zabroniony 5. pod groźbą kary 6. określony przez ustawę OBOWIĄZUJĄCĄ
Jakie są 4 znamiona przestępstwa?
Lernen beginnen
1. podmiot przestępstwa 2. przedmiot przestępstwa 3. strona przedmiotowa przestępstwa strona podmiotowa przestępstwa
Na czym polega związek przyczynowy?
Lernen beginnen
Pomiędzy działaniem a skutkiem trzeba znaleźć związek- winę człowieka
Co jeśli nie ma związku przyczynowego?
Lernen beginnen
Wtedy jest to przypadek a nie przestępstwo
Co to jest Bezprawność czynu?
Lernen beginnen
Cecha czynu oznaczająca jego sprzeczność z zakazem lub nakazem zapisanym w prawie
Co to jest wina?
Lernen beginnen
nullum crimen sine culpa- bez winy nie ma przestępstwa Wina to psychiczny stosunek sprawcy do popełnianego czynu
Jakie są rodzaje popełniania czynów zabronionych?
Lernen beginnen
a. umyślnie b. nieumyślnie
Charakterystyka przestępstw umyślnych
Lernen beginnen
a. zamian bezpośredni- chce się dokonać przestępstwa zamiar ewentualny- przestępstwo nie jest celem ale bez niego nie osiągnie się innego celu
co to jest godzenie się?
Lernen beginnen
Obojętność sprawcy na skutek
co to są Przestępstwa nieumyślne.
Lernen beginnen
nie dąży się do przestępstwa, ale np. przez nieostrożność dochodzi do przestępstwa
podział czynów nieumyślnych:
Lernen beginnen
lekkomyślność (świadoma nieumyślność) niedbalstwo (nieświadoma nieumyślność)
co to jest zbrodnia?
Lernen beginnen
przesępstwo za które grozi kara MINIMUM 3 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI ZBRODNIA MOŻE BYĆ POPEŁNIONA TYLKO UMYŚLNIE
CO TO JEST WYSTĘPEK?
Lernen beginnen
przestępstwo za które grozi mniej niż 3 lata, a wiecej ni 1 miesiąc więzienia + grzywna; ograniczenie wolności WYSTĘPKI MOŻNA POPEŁNIĆ UMYŚLNIE I NIEUMYŚLNIE
Okoliczności wyłączające winę:
Lernen beginnen
1. nieletniość 2. niepoczytalność 3. rozkaz 4. błąd
CO TO JEST NIELETNIOŚĆ?
Lernen beginnen
PONIŻEJ 17 LAT (w szczególnych przypadkach poniżej 15 lat)
co to jest niepoczytalność?
Lernen beginnen
gdy człowiek nie rozpoznaje swoich czynów, nie może kierować swoim zachowaniem.
rodzaje niepoczytalności
Lernen beginnen
1. pełna 2. ograniczona- czasowa. Może powodować nadzwyczajne złagodzenie kary?
kiedy nie bierze się pod uwagę niepoczytalności?
Lernen beginnen
Kiedy człowiek sam umyślnie się w nią wprowdził, wiedząc jakie może mieć to skutki- np. stan odurzenia, nietrzeźwości.
Co sąd może orzec w przypadku przestępstwa popełnionego przy wpływie środków odurzających lub innych?
Lernen beginnen
Karę od dolnej do górnej granicy przewidzianej normalnie ZWIĘKSZONEJ O POŁOWĘ!
czemu rozkaz wyłącza winę?
Lernen beginnen
bo popełnia się czyn na polecenie służbowe.
CZY MOŻNA BYĆ UKARANYM MIMO ROZKAZU?
Lernen beginnen
TAK, ale tylko jeżeli zdaje sobie sprawę że nakazana czynność którą ma wykonać jest zabroniona.
czy błąd zawsze wyłącza winę?
Lernen beginnen
nie, czasem nie ma na nią wpływy, czasem tylko ogranicza lub całkiem wyłacza
co to jest błąd?
Lernen beginnen
niezogdność między stanem rzeczywistym a świadomością człowieka
na czym polega błąd faktyczny?
Lernen beginnen
nie popełnia UMYŚLNIE przestępstwa ten, kto pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię (np przywłaszczenie rzeczy kiedy myśli się że jest niczyja)
na czym polega błąd prawny?
Lernen beginnen
kiedy popełnia się czyn nie W SPOSÓB USPRAWIEDLIWIONY NIE zdając sobie sprawy że jest bezprawny/
Co to są kontratypy?
Lernen beginnen
Kontratypy to okoliczności wyłączające bezprawność.
jakie są przykłady kontratypów?
Lernen beginnen
1. obrona konieczna 2. stan wyższej konieczności 3. zgoda pokrzywdzonego 4. uprawianie sportu 5. dopuszczalne ryzyko 6. działanie w granicach uprawnień lub obowiązku prawnego
Na czym polega obrona konieczna?
Lernen beginnen
odpieranie BEZPOŚREDNIEGO, BEZPRAWNEGO zamachu na jakiekolwiek DOBRO CHRONIONE PRAWEM
Warunki legalności obrony koniecznej
Lernen beginnen
-zamach musi być bezpośredni -zamach musi być bezprawny -sposób obrony musi być WSPÓŁMIERNY do zagrożenia
NA czym polega SAMOISTNY charakter obrony koniecznej?
Lernen beginnen
Osoba napadnięta MA PRAWO ODPIERAĆ ATAK WSZELKIMI DOSTĘPNYMI ŚRODKAMI, nie musi uciekać,
nas czym polega eksces ekstensywny?
Lernen beginnen
Gdy zamach i próba obrony nie odbywają się w tym samym czasie
na czym polega eksces intensywny?
Lernen beginnen
przekroczenie granic obrony, np. przez użycie niewpspółmiernych środków
Na czym polega stan wyższej konieczności?
Lernen beginnen
1. jego celem jest uchyleie bezpośredniego i bezprawnego niebezpieczeństwa 2. Z POŚWIĘCENIEM INNEGO DOBRA- dobro poświęcone przedstawia niższą wartość niż dobro chronione
Na czym polega przekroczenie stanu wyższej konieczności?
Lernen beginnen
Dobro które poświęcamy ma OCZYWIŚCIE większą wartość niż dobro które staramy się chronić. -> sąd może wtedy zastosować jedynie złagodzenie kary
na czym polega zgoda pokrzywdzonego?
Lernen beginnen
dotyczy tylko syt. gdy narusza się dobro osobiste, nie dotyczące innych osób. dot. syt. gdy pokrzywdzony może swobodnie dysponować swoimi prawami np. mieniem.
czy zgoda pokrzywdzonego dotyczy też przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego?
Lernen beginnen
tak
o co chodzi w działaniu w granicach uprawnień?
Lernen beginnen
czyn normalnie bezprawny, przestaje taki być, jeśli czynność wykonuje osoba do tego uprawniona.
dopuszczalne ryzyko?
Lernen beginnen
eksperymenty są dopuszczalne jeżeli przewidywane korzyści są istotne przyszłościowo, a cel i sposoby przeprowadzania są ZGODNE Z AKTUALNYM STANEM WIEDZY EKSPERYMENT MUSI POSIADAĆ ZGODY OSÓB UCZESTNICZĄCYCH, POINFORMOWANYCH O ZAGROŻENIACH
kOGO DOT. DZIAŁANIE W OSTATECZNEJ POTRZEBIE
Lernen beginnen
dot. przede wszystkim wojska
jakie są formy popełniania przestępstw?
Lernen beginnen
1. sprawstwo 2. współsprawstwo 3. pomocnictwo 4. podżeganie- nakłanianie 5. usiłowanie 6. paserstwo (pomoc w wykorzystaniu owoców przestępstwa) 7. kierownictwo 8. poplecznictwo- pomoc PO przestępstwie
fORMY USIŁOWANIA?
Lernen beginnen
usiłowanie udolne-- coś przeszkodziło- np. nie wybuchła broń usiłowanie nieudolne- od początku skazane na niepowodzenie- np. broń atrapa
Na czym polega współsprawstwo
Lernen beginnen
Każdy ze współsprawców, ponosi odp. za całość przestępstwa
Rodzaje sprawstwa
Lernen beginnen
1. sprawstwo -współsprawstwo -sprawstwo kierownicze -sprawstwo polecające (wyk. zależności pomiędzy osobami)
Stosunek s sprawstwie polecającym:
Lernen beginnen
- sprawca polecający - sprawca wykonujący
JAKIE SĄ KARY ZA PRZYGOTOWYWANIE?
Lernen beginnen
1. kara występuje tylko jeżeli ustawa tak stanowi 2. każdy kto dobrowolnie odstąpił od przygotowania, nie ponosi odpowiedzialności karnej.
Na czym polega usiłowanie kwalifikowane?
Lernen beginnen
Sprawca nie osiągnął zamierzonego skutku, ale inny tak.
Kary za usiłowanie?
Lernen beginnen
takie same jak za dokonanie! Jeżeli dobrowolnie się odstąpi od usiłowania,. kara nie zostanie wymierzona!
Kara za podżeganie?
Lernen beginnen
W granicach kary za sprawstwo
Kara za pomocnictwo?
Lernen beginnen
W granicach kary za sprawstwo, ale sąd może zast. złagodzenie kary
Poplecznictwo- kary?
Lernen beginnen
Tak jak przy pomocnictwie.
ŚCIGANIE PRZESTĘPSTW:
Lernen beginnen
1. Z URZĘDU- przez oskarżyciela publicznego 2. Z URZĘDU ALE NA WNIOSEK- wniosek składa osoba, ale potem oskarżenie nas. z urzędu 3. Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO
Formy przestępstw
Lernen beginnen
1. zasadnicze- np. zbrondnia- zagrożone karą ustawową 2. kwalifikowane- ma dodatkowe cechy, np szczególne okrucieństwo- ZAOSTRZONA KARA 3. uprzywilejowane- czyn jest mniej niebezpieczny niż forma zasadnicza- złagodzenie kary
Jakie są kary?
Lernen beginnen
1. grzywna 2. ograniczenie wolności 3. pozbawienie wolności od 1 miesiąca DO 15 LAT 4. pozbawienie wolności na 25 lat 5. dożywotnie pozb. wolności
Grzywna:
Lernen beginnen
1. określana w stawkach dziennych min: 10 stawek max: 540 stawek 1 stawka dzienna: min. 10 zł; max.: 2000 złotych.
CZY GRZYWNA ZAWSZE WYSTĘPUJE SAMA?
Lernen beginnen
NIE, może to być kara samoistna, albo dodatkowa obok pozb. wolności, jeżeli przestępstwo było związane z uzyskaniem korzyści majątkowej.
Na czym polega ograniczenie wolności?
Lernen beginnen
pozbawienie niektórych praw. czas trwania: 1 miesiąc- 12 miesięcy
Rodzaje ograniczenia wolności: (3)
Lernen beginnen
- zakaz opuszczania miejca pobytu - nieodpłatna praca na cele społeczne- 20-40 godzin miesięcznie. (albo: potrącenie wynagrodzenia o 10-25%) - udzielanie wyjaśnień podczas odbywania kary
co może orzec sąd przy wymierzaniu ograniczenia wolności?
Lernen beginnen
-może nakazać przeproszenie pokrzywdzonego - skierowanie na leczenie - łożenie na inną osobę - naprawienie szkody
POZBAWIENIE WOLNOŚCI- ILE TRWA
Lernen beginnen
MINIMUM 1 MIESIĄC, MAX. 15 LAT może łączyć sie np. z grzywną
Jakie są samoistne (występujące samodzielnie) kary pozbawienia wolności?
Lernen beginnen
- 25 lat - dożywocie
obostrzenia kar:
Lernen beginnen
grzywna- max. 810 stawek dziennych ogr. wolności- max. 2 lata pozb. wolności- max 15 lat
obniżenia kar samoistnych:
Lernen beginnen
- dożywocie--> można obniżyć do 25 lat - 25 lat- -> do 15 lat.
Jakie są środki karne (podać 6 przykładów)?
Lernen beginnen
1. pozbawienie praw publicznych 2. nawiązka (świadczenie na rzecz pokrzywdzonego/ org. społecznej) 3. obowiązek naprawienia szkody 4. zakaz prowadzenia pojazdów/ wykonywania zawodu/ zakaz wstępu na imprezę masową 5. podanie wyroku do publicznej wiadomości 6. świadczenie pieniężne
Nawiązka i świadczenie pieniężne:
Lernen beginnen
NAWIAZKA MOŻE BYĆ NA RZECZ POKRZYWDZONEGO LUB CELE SPOŁECZNE--> do 100 000 zł świadczenie pienieżne- występuje w przypadku odstąpienia od wykonania kary - na określony cel społeczny- max. 20 000 zł. W przypadku przestępstw komunikacyjnych- max. 60 tys. złotych
Zakaz wstępu na imprezę masową:
Lernen beginnen
faktultatywnie/obligatoryjnie Zakaz połączony z obowiązkiem stawienia się na Policji w czasie trwania imprezy masowej. ZAKAZ ORZEKA SIĘ NA CZAS 2-6 LAT.
Zakaz wstępu do ośrodków miejsc hazardowych- czas kary?
Lernen beginnen
od 1 roku do 10 lat. Nie obejmuje loterii promocyjnych
co to są środki zabezpieczające?
Lernen beginnen
Związane z zaburzeniami psychicznymi/ preferencjami seksualnymi i innymi sprawcy POLEGAJĄ NA UMIESZCZENIU W ZAKŁADZIE ZAMKNIĘTYM/ SKIEROWANIU NA LECZENIE AMBULATORYJNE
Jak długo trwają środki zabezpieczające?
Lernen beginnen
W PRZYPADKU LECZENIA odwykowego- min. 3 miesiące, max. 2 lata w skrajnych przypadkach środki takie mogą trwać przez całe życie
JAKIE SĄ ZASADY WYMIERZANIA KAR?
Lernen beginnen
- wg. uznania sądu; - sąd bierze pod uwagę stopień winy/ okoliczności/ stopień szkodliwości społecznej/ wiek przestępcy- dot. małoletnich
Wymierzanie kar nieletnim- do 18 lat
Lernen beginnen
cel: WYCHOWAĆ nie orzeka się do DOŻYWOCIA!
JAKIE KARY MAJĄ PIERWSZEŃSTWO
Lernen beginnen
ZASADA PRYMATU KAR WOLNOŚCIOWYCH
zAMIANA ZASTOSOWANYCH KAR?
Lernen beginnen
jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą MAX 5 LAT pozbawienia wolności: można zaiast niej dać 2 LATA OGRANICZENIA WOLNOŚCI LUB GRZYWNĘ NIE DOTYCZY PRZESTĘPSTW CHULIGAŃSKICH I DZIAŁANIA POD WYPŁYWEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
ODSTĄPIENIE OD KARY? KIEDY?
Lernen beginnen
jęsli przesepstwo jest zagrożone karą MAX 3 lat pozbawienia wolnosci- jeśli jego szkodliwość nie była znacza
Nadzwyczajne obostrzenie. na czym polega
Lernen beginnen
wymierzenie kary wyższej niż ustawowa
KIEDY stosuje się nadzw. obostrzenie?
Lernen beginnen
- przestępcy powrotni (recydywiści- odbyli min. 6 mies kary i w ciągu kolejnych 5 lat znowu popełnili przestępstwo) - wobec członków zorganizowanych grup przestęczych i terrorystycznych - charakter chuligański--> kara nie niższa niż dolna granica ustawowa ZWIĘKSZONA O POŁOWĘ!
NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE. na czym polega
Lernen beginnen
- kara niższa niż najniższa przewidziana ustawowo.
wobec kogo można zastosować nadzw, złagodzenie kary?
Lernen beginnen
- wobec młodocianego -jeżeli pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą -starania psrawcy o naprawienie szkody -sprawca przestępstwa nieumyślnego -ŚWIADEK KORONNY
OBNIŻENIE KARY- JAK W JAKICH SYTUACJACH?
Lernen beginnen
1. KARA MIN. 25 LAT- kara po obniżeniu nie może być niższa niż 8 LAT 2. inna zbrodnia- kara nie niższa od 1/3 dolnej granicy ustawowej kary 3. występek gdzie min. kara to min. 1 rok pozb. wolności- > zamiast tego ograniczenie wolności albo krótszego pozb. wolności 4. występek- min. kara jest krótsza od 1 roku pozb. wolności- zamiana na ograniczenie wolności lub grzywnę
JAK łagodzi się karę, jeżeli przestępstwo jest zagrożone wymiennymi karami?
Lernen beginnen
Odstępuje się od nich i wymierza środek karny
czy można odstąpić od środka karnego?
Lernen beginnen
nie!
jakie są rodzaje recydywy?
Lernen beginnen
- podstawowa- po odbyciu przynajmniej 6 mies. kary w ciągu kolejnych 5 lat popełni się podobne przestępstwo--> kara do górnej granicy zwiększona o połowę! - recydywa wielokrotna--> łaćznie odbyty 1 rok kary, w ciągu kol. 5 lat-> kara powyżej dolnej granicy- do górnej granicy +1/2
Poddanie sprawcy próbie. na czym polega?
Lernen beginnen
są to środki WARUNKOWE- 1. UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO 2. WARUNKOWE ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY 3. WARUNKOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY
KIEDY STOSUJE SIĘ WARUNKOWE ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO?
Lernen beginnen
- jeżeli wina i szkodliwość społ. nie są znaczne - przestępca nie był karany za umyślne przestępstwo - przestępstwo nie jst zagrożone karą pow. 3 LAT -gdy sprawca pojednał się z poszkodowanym- kara nie większa niż 5 lat.!
Ile wynosi okres próby przy warunkowym umorzeniu postępowania?
Lernen beginnen
od 1 roku do 2 la. bieg- od uprawomocnienia się orzeczenia.
Kiedy podejmuje się zwieszone postępowanie?
Lernen beginnen
- MUSI podjąć postępowanie- jeśli w okresie próby sprawca popełni umyślnie przestępstwo za które został skazany - może podjąć postępowanie: jeśli sprawca w okresie próby narusza porządek publiczny
Kiedy nie można podjąć warunkowo zawieszonego postępowania?
Lernen beginnen
w ciągu 6 miesięcy od zakończenia próby
Warunkowe zawieszenie WYKONANIA kary. przy jakich sytuacjach zachodzi (3)?
Lernen beginnen
1. Przestępstwo nie jest zagrożone karą przekraczającą 2 lata pozabawienia wolności 2. Gdy orzeczono karę ograniczenia wolności 3. gdy orzeczono grzywnę jako karę SAMOISTNĄ
Co się bierze pod uwagę przy zawieszaniu wyk. kary?
Lernen beginnen
1. postawę sprawcy 2. dotychczasowy sposób życia 3. zachowanie się po popełnieniu przestępstwa
Wobec kogo nie stosuje się zawieszenia wyk. kary?
Lernen beginnen
wobec recydywistów, sprawców zbrodni. Nie stosuje się jej też jeżeli zastosowano nadzwyczajne złagodzenie kary!!!@
Ile wynosi czas próby przy zawieszeniu wykonania kary?
Lernen beginnen
od 2 do 5 lat- gdy zawiesza się wyk. kary pozbawienia wolności od roku do 3 lat- gdy zawiesza się wyk. kary ogr. wolności lub grzywny
Czy można orzec jakąś karę przy zawieszaniu wykonania innej?
Lernen beginnen
tak, przy zawieszeniu kary pozbawienia wolności, można orzec karę grzywny DO 270 stawek dziennych. Zawieszając karę ogr. wolności- można orzec grzywnę DO 135 stawek dziennych
cZY MOŻNA ORZEC DODATKOWE OBOWIĄZKI PRZY ZAWIESZANIU WYK. KARY?
Lernen beginnen
TAK, może to być np. obowiązek informowania sądu o przebiegu próby- dozór jest obowiązkowy w przypadku młodocianych, poddanie się leczeniu, nie nadużywaniu alkoholu, powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach
Zatarcie skazania przy zawieszonym wykonaniu kary: ile wynosi?
Lernen beginnen
6 miesięcy od zakończenia próby. Zatarcie- uznanie skazania za niebyłe.
Kiedy zarządza się wykonanie kary?
Lernen beginnen
jeśli w okresie próby skazany popełnił podobne przestępstwo umyślne, obligatoryjnie za przestępstwo z użyciem przemocy. fakultatywnie- jęsli skazanyt rażąco narusza porządek publiczny
Kiedy można się starać o war. zwolnienie z odbywania reszty kary?
Lernen beginnen
po odbyciu min. 1/2 kary - recydywista- 2/3 -recydywista wielokrotny- 3/4 kary. - - skazany na 25 lat- po. min. 15 latach - dożywocie- po min. 25 latach kary.
Czy można odebrać możliwość ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie?
Lernen beginnen
Nie. każdy może się o to ubiegać. Sąd może zaostrzyć w wyroku czas po którym można się ubiegać- np. dopiero po 30/ 40 latach.
Ile wynosi czas próby przy warunkowym zwolnieniu?
Lernen beginnen
MINIMUM 2 lata. Maximum- 5 lat. Wielokrotny recydywista- min. 3 lata- max. 5 lat - dożywocie- okres póby: 10 lat.
czy ponownie skazany (przez nie przestrzeganie warunków zwolnienia) może się ubiegać o zwolnienie?
Lernen beginnen
tak, ale dopiero po roku od ponownego osadzenia go w zakładzie. w przypadku dożywocia- dopiero po 5 latach.
CZY MOŻNA ZAKAZAĆ ZBLIŻANIA SIĘ DO OKREŚLONYCH OSÓB/ MIEJSC?
Lernen beginnen
TAK. jeżeli jest orzeczony na zawsze, to po 10 latach skutecznego jego wykonywania można odstąpić od dalszego zakazu.
czym jest przedawnienie?
Lernen beginnen
instytucja prawa karnego związana z upływem czasu.
Jakie są postaci przedawnienia?
Lernen beginnen
1. przedawnienie karalności przestępstwa 2. przedawnienie wykonania kary.
Na czym polega przedawnienie karalności. ile wynosi?
Lernen beginnen
po tym czasie nie można sprawcy pociągnąć do odpowiedzialności. 30 lat- zbrodnia zabójstwa 20- inna zbrodnia 15 lat- występek za który grozi min. 5 lat pozbawienia wolności 10 lat- występek, za który więcej niż 3 lata pozbawienia wolności 5- pozostałe występki. 1 rok- od momentu kiedy pokrzywdzony dowiedział się o sprawcy- ale nie dłużej niż 3 lata od przestępstwa - 5 lat odkąd pokrzywdzony skończył 18 lat
co jeżeli wszczęto postępowanie, ale nie wydano wyroku, bo sprawca się ukrywa?
Lernen beginnen
od zbrodni do występków zagrożonych karą pow. 3 lat- POSTĘPOWANIE USTAJE PO 10 latach od ZAKOŃCZENIA SIĘ PRZEDAWNIENIA w pozostałych przypadkach- 5 lat OD ZAKOŃCZENIA SIĘ PRZEDAWNIENIA
Przedawnienie wykonania kary. kiedy występuje?
Lernen beginnen
kiedy postępowanie się odbyło, wyrok zapadł ale nie wykonano wyroku bo coś
przedawnienie kar- długości czasu:
Lernen beginnen
nie można wykonać kary jeżeli minęło: -30 lat- w przypadkach skazań na min. 5 lat pozbawienia wolności - 15 lat- w razie skazania na karę nie wyższą niż 5 lat - 10 lat- przy skazaniach na inną karę.
Kiedy nie biegnie przedawnienie?
Lernen beginnen
Jeżeli przepisy nie pozwalają na wszczęcie postępowania wobec osoby- np. przez immunitet chroniący posłów. W tym czasie można jedynie ścigać Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO
Jakie przestępstwa się nie przedawniają?
Lernen beginnen
- zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - zabójstwa, ciężkie uszkodzenia ciała, przetrzymywanie ze szczególnym udręczeniem- jeżeli dokonał tego funkcjonariusz policji lub służb specajalnych -
Zatarcie skazania. co to?
Lernen beginnen
po upływie określonego czasu fakt że było skazanie zostaje formalnie uznany z niebyły. po zatarciu nie ma prawa wyciągać skutków z tego skazania
Czy od zasady zatarcia jest jakiś wyjątek?
Lernen beginnen
tak- zatarciu nie podlega przestępstwo przeciw wolności seksualnej osoby poniżej 15 lat. --> jeżeli zawieszono warunkowo wyk. kary
iLE WYNOSI OKRES ZATARCIA?
Lernen beginnen
- KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI I KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI NA 25 LAT--> 10 LAT - JEŻELI KARA NIE przekraczałą 3 lat i skazany po jej odbyciu dobrze się zachowywał--> zatarcie może nastąpić już po 5 latach. kara dożywocia- 10 lat -grzywna/ ogr. wolności- 5 lat (na wniosek skazanego - 3 lata) -
CZY PRZEDAWNIAJĄ SIĘ PRZESTĘPSTWA JEŚLI ODSTĄPIONO OD WYKONANIA KARY?
Lernen beginnen
TAK, PO UPŁYWIE ROKU OD PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA.
JEŻELI W OKRESIE ZATARCIA POPEŁNI SIĘ PRZESTĘPSTWO, TO CO SIĘ DZIEJE Z ZATARCIEM?
Lernen beginnen
BIEG ZATARCIA ZA PIERWSZZE PRZESTĘPSTWO ULEGA WSTRZYMANIU I BIEGNIE OD POCZĄTKU WSPÓLNIE DLA OBU PRZESTĘPSTW.
SPADKIII
Lernen beginnen
sPADKI
co należy do długów spadkowych?
Lernen beginnen
także koszty pogrzebu, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek
czy młżoek i inne osoby mieszkające ze zmarłym mogą dalej mieszkać w tym mieszkaniu jeśli było jego własnością?
Lernen beginnen
tak, przez 3 miesiące
Kiedy otwiera się spadek?
Lernen beginnen
z chwilą śmierci spadkodawcy
kiedy spadkowdawca nabywa spadek?
Lernen beginnen
Z chwilą jego otwarcia
kiedy następuje dziedziczenie ustawowe co do całości spadku?
Lernen beginnen
kiedy zmarły nie ustanowił innych spadkobierców lub wyznaczeni nie chcą lub nie ma=ogą nimi być.
kto nie może być spadkobiercą
Lernen beginnen
osoba fizyczna która nie zyje w chwili ostwarcia spadku oraz osoba prawna która nie istnieje
czy nasciturus może być spadkobiercą
Lernen beginnen
tak, jeżli urodzi się żywe
czy fundacja ustanowioona w testamencie może być spadkobiercą?
Lernen beginnen
tak, jeśli zostanie wpisana do rejestru w ciągu 2 lat od ogłoszenia testamentu
czy można uznać spadkobiercę za niegodnego spadku?
Lernen beginnen
tak, jesli dopuścił się przestępstwa wobec spadkodawcy, podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia spadku, albo mu w tym przeszkadzał umyślnie zniszczył, ukrył testament
co się dzieje ze spadkobiercą niegodnym?
Lernen beginnen
Zostaje ze spadku wyłączony tak jakby go nie dożył
kto może żądać spadkobiercy za niegodneg? w jakim czasie?
Lernen beginnen
każdy, kto ma w tym interes. może to zrobić w przeciągu roku od kiedy dowiedział się o niegodziwościale nie później niż w ciągu 3 lat od otwarcia spadku...
czy niegodny jest spadkobierca, któremu spadkodawca przebaczył
Lernen beginnen
nie.
jaka jest kolejność dziedziczenia ustawowego?
Lernen beginnen
dzieci oraz małżonek. oni dziedziczą w częściach równych. jeżeli dzieci spadkodwcy niedożyją, ich części przechodzą na dzieci tych dzieci
ile dziedziczy małżonek przy dziedziczeniu ustawowym?
Lernen beginnen
nie mniej niż 1/4 spadku
co się dzieje jeżeli spadkodawca nie ma zstępnych
Lernen beginnen
dziedziczą jego rodzice i małżonek. Rodzice po 1/4. JEŻELI NIE MA USTALONEGO OJCA- MATKA DZIEDZICZY 1/2
JEŻELI RODZICE NIE DOŻYJĄ OTWARCIA SPADKU
Lernen beginnen
CICH CŻEŚCI PRZYPADAJĄ RODZEŃSTWU SPADKODAWCY. JEŚLI ONI TEŻ NIE DOŻYJĄ, DZIEDZICZĄ ICH ZSTĘPNI
JEŻELI MAŁŻONEK DZIEDZICZY RAZEM Z RODZICAMI, RODZEŃSTWEM I ZSTĘPNYMI RODZEŃSTWA SPADKODAWCY, TO DOSTAJE?
Lernen beginnen
MAŁŻONEK DOSTAJE 1/2 SPADKU
JEŻELI NIE MA NIKOGO?
Lernen beginnen
SPADEK PRZYPADA GMINIE, W KTÓREJ MIESZKAŁ, A JEŚLI NIE DA SIĘ USTALIĆ MIEJSCA ZAMIESZKANIA- TO sKARB państwa przejmuje spadek
jak dziedziczy przysopsobiony?
Lernen beginnen
tak jakby był dzieckiem przysposabiającego?
czy przysposobiony dziedziczy po swoich naturalnych krewnych, a oni po nim?
Lernen beginnen
nie
czego poza ustawową cz. spadku może żądać małżonek?
Lernen beginnen
jeżeli ich nie dostał w spadku, przedmiotów codziennego użytku których używał razem ze zmarłym (chyba że ich pożycie ustało za życia zmarłego)
jak napisać testament?
Lernen beginnen
osobiście- trzeba podpisać, powinna być też data, w formie aktu notarialnego, ustnie- w obecności 2 świadków wobec wójta, marszałka województwa/ burmistrza itd.
ilu osób postanowienia może zawierać testament?
Lernen beginnen
tylko jednej osoby- piszącego go.
czy można odwołać testament?
Lernen beginnen
tak, w każdej chwili, wystarczy go zniszczyć.
czy testament można sporządzić przez przedstawiciela?
Lernen beginnen
nie. odwołać też nie.
kiedy testament jest nieważny?
Lernen beginnen
jeśli jest sporządzony pod cyimś naciskiem; sporządziła do osoba nie posiadająca do tego prawa; w stanie nieświadomości; pod wpływem błędu; pod wpływem groźby;
kiedy można się powołać na nieważność z tych powodów:
Lernen beginnen
przed upływem 3 lat od kiedy wiadomo że wystąpiły przesłanki do unieażnienia; najpóźniej 10 lat po otwarciu spadku
co to jest testament szczególny?
Lernen beginnen
ustny- jeżeli istnieje zagrożenie życia lub nie da się sporządzićtestamentu normalnie
jak wygląda sporządzanie testamentu szczególnego?
Lernen beginnen
ustnie, przy min. 3 świadkach. należy go spisać przed upływem roku można go sporządzić na statku przed dowódcą statku- który to spisuje i podpisuje+ podpisy 2 świadków
kiedy testament szczególny traci moc?
Lernen beginnen
po upływie 6 miesięcy od sporządzenia- chyba że wcześniej zmarł
kto ie może być świadkiem sporządzania testamenty
Lernen beginnen
- osoba bez zdolności do cz. prawnych -niewidomy/ głuchy/ niemy - analfabeta - ktoś kto nie umie mówić w języku w którym sporządzono testament - skazany za fałszywe zeznania - nie może być osoba, dla której w testamencie są przewidziane jakiekolwiek korzyści - małżonek, krewni

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.