VI Zobowiązania i prawo handlowe

 0    68 Datenblatt    prawofiszki
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
obligare
Lernen beginnen
zobowiązać
obligatio
Lernen beginnen
zobowiązanie
ius obligationis
Lernen beginnen
prawo zobowiązań
vinculum iuris
Lernen beginnen
węzęł prawny
in natura
Lernen beginnen
w naturze
in personam - inter partes
Lernen beginnen
(skarga, powództwo) przeciwko konkretnej osobie - (skuteczność zobowiązania) między stronami
obligatio naturalis
Lernen beginnen
zobowiązanie naturalne (dłużnik nie ponosi odpowiedzialności prawnej za swój dług)
dare facere
Lernen beginnen
przeniesienie prawa własności/świadczenia poprzez działanie
dare non facere
Lernen beginnen
przeniesienie prawa własności/świadczenia poprzez zaniechanie działania
dare pati
Lernen beginnen
zniesienie świadczenia
impossibilium nulla obligatio est
Lernen beginnen
zobowiązanie się do niemożliwego nie rodzi zobowiązania
damnum emergens
Lernen beginnen
poniesiona szkoda
lucrum cessans
Lernen beginnen
utracony zysk
pretium commune
Lernen beginnen
cena rynkowa
pretium singulare
Lernen beginnen
cena jednostkowa
pretium affectionis
Lernen beginnen
wartość sentymentalna
ius moderandi
Lernen beginnen
prawo do umiaru/miarkowania(możliwość ustalenia wysokości odszkodowań
compensatio lucri cum damno
Lernen beginnen
potrącenie zysku ze stratą
ius retentionis
Lernen beginnen
prawo zatrzymania(np. części posagu po rozwodzie)
ius tollendi
Lernen beginnen
prawo do odzyskania rzeczy z nakładu(np. tutor od pupila mógł odzyskać hajs jaki na niego wyłożył)
ius variandi
Lernen beginnen
prawo do wyboru jednego ze świadczeń
obligatio alternativa
Lernen beginnen
z treści zobowiązania wynika kilka form spełnienia świadczenia, uiszczenie jednego z nich zwalnia dłużnika ze zobowiązania
facultas alternativa
Lernen beginnen
dłużnik może uwolnić się od świadczenia w innej formie niż w umowie
datio in solutum
Lernen beginnen
przekazanie własności w celu uwolnienia się od zobowiązania
negotium mixtum cum donatione
Lernen beginnen
czynność mieszana, w której umowa darowizny zostaje połączona z inną czynnością
via facti
Lernen beginnen
dokonanie czynności w drodze faktu
via legis
Lernen beginnen
przez ustawę
lex commissoria
Lernen beginnen
klauzula przypadku(jeżeli dłużnik nie zwraca długu, wierzyciel przejmuje zastaw)
contractus innominatus
Lernen beginnen
umowa nienazwana/bezimienna
pactum de contrahendo
Lernen beginnen
umowa przedwstępna(umowa o zawarciu umowy)
culpa in contrahendo
Lernen beginnen
niedbałość przy zawieraniu kontraktu
rebus sic stantibus
Lernen beginnen
ponieważ sprawy przybrały taki obrót(klauzula zasadniczej zmiany okoliczności)
exceptio non adimpleti contractus
Lernen beginnen
zarzut niedopełnienia kontraktu
dolus
Lernen beginnen
wina umyślna, podstęp
culpa
Lernen beginnen
culpa in Latein
wina nieumyślna, niedbalstwo
culpa in eligendo
Lernen beginnen
niedbalstwo przy wyborze
casus
Lernen beginnen
przypadek, sprawa
vis maior
Lernen beginnen
siła wyższa
vis cui humana infirmitas resistere non potest
Lernen beginnen
siła, której słabość ludzka nie może się opierać
compensatio
Lernen beginnen
kompensacja, potrącenie, np. długu
novatio
Lernen beginnen
odnowienie, przekształcenie się zobowiązania w drugie (przekształcenie jednej czynności w drugą)
confusio
Lernen beginnen
zmieszanie przez zlanie się praw i obowiązków(np. wierzytelność i dług, zastaw i własność, użytkowanie wieczyste i własność)
cessio
Lernen beginnen
przelew wierzytelności
pactum de non cedendo vel non alienando
Lernen beginnen
umowa o niedokonywanie cesji albo niewyzbywanie się
cessio legis
Lernen beginnen
cesja z mocy ustawy
actio Pauliana
Lernen beginnen
skarga pauliańska: wierzycieli może żądać uznania danej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela np. wyzbywał się majątku
emptio rei speratae
Lernen beginnen
kupno rzeczy przyszłej, spodziewanej, np. plony
emptio spei
Lernen beginnen
kupno szansy, losu (nadziei)
res extra commercium
Lernen beginnen
rzecz poza obrotem prawnym, wyjęta z obrotu
cuius commodum eius periculum
Lernen beginnen
ten kto ma korzyść (zysk) ponosi ryzyko, np. utrata rzeczy
dicta et promissa
Lernen beginnen
zapewnienie i przyrzeczenie o rzeczy; dicta – nieformalne zapewnienie sprzedawcy o przymiotach i braku wad sprzedawanej rzeczy; promissa – obietnica (formalna)
pactum reservati dominii
Lernen beginnen
umowa z zastrzeżeniem własności, np. zastrzeżenie własności sprzedawanego przedmiotu na rzecz sprzedawcy aż do chwili zapłaty ceny
pactum displicentiae
Lernen beginnen
umowa o zwrot rzeczy (w razie gdyby towar nie odpowiadał kupującemu)
pactum in favorem tertii
Lernen beginnen
umowa zawierana na korzyść osoby trzeciej
emptio ad gustum
Lernen beginnen
kupno z zastrzeżeniem, ze kupujący może zwrócić rzecz, jeżeli nie będzie mu odpowiadała
pactum de retroemendo
Lernen beginnen
umowa o odkupienie rzeczy od kupującego
locatio conductio operis
Lernen beginnen
najem dzieła
depositum irregulare
Lernen beginnen
depozyt nieprawidłowy, w którym depozytariusz staje się właścicielem rzeczy
negotiorum gestio
Lernen beginnen
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
indebitum
Lernen beginnen
nienależność świadczenia (dług nienależny)
condictio indebiti
Lernen beginnen
skarga, roszczenia o zwrot niezależnego świadczenia
condictio causa data causa non secuta
Lernen beginnen
gdy ktoś przeniósł na drugą osobę własność jakiejś rzeczy w oczekiwaniu wzajemnego świadczenia albo zdarzenia, które jednak nie nastąpiło
condictio causa finta
Lernen beginnen
odpadnięcie podstawy prawnej; przyczyna, sprawa zakończona
condictio ob causam finitam
Lernen beginnen
gdy przysporzenie początkowo miało podstawę prawną, ale w pewnym momencie traci ją
conditio sine causa
Lernen beginnen
bezpodstawne, bezprzyczynowe wzbogacenie
condictio ob turpem vel iniustam causam
Lernen beginnen
skarga z tytułu niegodziwości sprawy; np. o odzyskanie rzeczy uzyskanych w sposób nieetyczny lub niezgodny z prawem
affectio (animus) societatis
Lernen beginnen
chęć, wola pozostawania w spółce
tempus deliberandi
Lernen beginnen
czas do namysłu, rozważenia

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.