101 - 150

 0    51 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Klass
Dem Vincent seng Klass bilt eng gutt Ekipp.
Lernen beginnen
class
Vincent's class forms a good team.
Drog
Cannabis ass eng Drog.
Lernen beginnen
drug
Cannabis is a drug.
Aarm
Si hunn hir Äerm als en Zeeche vu Victoire opgehuewen.
Lernen beginnen
arm
They raised their arms as a sign of victory.
Ënnerscheed
Et gëtt keen Ënnerscheed tëschent deenen Zwillingen.
Lernen beginnen
difference
There is no difference between those twins.
Modüll
Dëse Cours besteet aus 12 Modüllen.
Lernen beginnen
module
The course consists of 12 modules.
Modell
Et ass den neitsten Automodell.
Lernen beginnen
model
It is the newest car model.
Häerz
Ausdauersport ass gutt fir d'Häerz.
Lernen beginnen
heart
Endurance sports is good for the heart.
+44 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Englesch Substantiven"
(Insgesamt 1.004 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.