201 - 250

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Feier
Dëse Material ass resistent géint Feier.
Lernen beginnen
fire
This material is resistant to fire.
Sécherheet
Seng Aarbecht ass et d'Sécherheet vun den Employéen ze garantéieren.
Lernen beginnen
safety
och: confidence
His job is to ensure the employees' safety.
Reesbüro
Ee Reesbüro huet mir eng Remise gemaach.
Lernen beginnen
agency
A travel agency offered me a discount.
Säit
Ech hunn déi lescht Säit vum Buch gelies, an ech wees nach ëmmer net ween de Mäerder ass!
Lernen beginnen
page
I read the last page of the book and I still don't know who the killer is!
Geräisch
Ech hunn e koppege Geräisch héieren, also sinn ech an d'Zëmmer eragaangen.
Lernen beginnen
sound
och: noise
I heard a weird sound so I entered the room.
Wirtschaft
An Europa huet Däitschland déi stäerkst Wirtschaft.
Lernen beginnen
economy
Europe's biggest economy is Germany.
Tissu
Aus wéi engem Tissu ass däi Rack gemaach?
Lernen beginnen
fabric
What kind of fabric is your dress made of?
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Englesch Substantiven"
(Insgesamt 1.004 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.