601 - 650

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Mond
Maach däi Mond op a so "a".
Lernen beginnen
mouth
Open your mouth and say "a".
Zocker
Wëlls de Zocker?
Lernen beginnen
sugar
Do you want some sugar?
Bauer
Mäi Grousspapp war e Bauer.
Lernen beginnen
farmer
My grandfather was a farmer.
Roman
Hues du dëse Roman gelies?
Lernen beginnen
novel
Have you read this novel?
Rot
Den Dominic brauch däi Rot.
Lernen beginnen
advice
Dominic needs your advice.
Salz
Salz ass net gutt fir d'Gesondheet.
Lernen beginnen
salt
Salt is bad for the health.
Piscine
Mäi Papp huet eng Piscine gebaut.
Lernen beginnen
swimming pool
My father built a swimming pool.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Englesch Substantiven"
(Insgesamt 1.004 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.