551 - 600

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Kategorie
Et gëtt verschidde Kategorië vu Leit.
Lernen beginnen
category
Different categories of people exist.
Visitt
Am Prisong huet een d'Recht op eng Visitt d'Woch.
Lernen beginnen
visit
In prison, we have the right to one visit per week.
Schauspillerin
Kenns du dës Schauspillerin?
Lernen beginnen
actress
Do you know this actress?
Frigo
Lee de Botter an de Frigo!
Lernen beginnen
fridge
Put the butter in the fridge!
Madamm
At ass eng Madamm un der Dier, déi mat dir wëllt schwätzen.
Lernen beginnen
lady
och: Madam, Mrs.
There's a lady at the door. She wants to speak with you.
Pech
Ech kann dat elo net flécken, well mir kee Pech am Haus hunn.
Lernen beginnen
tape
och: glue
I can't fix this now, because we don't have glue at home.
Teller
Du hues däin Teller nom Iessen net gewäsch.
Lernen beginnen
plate
You didn't wash your plate after eating.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Englesch Substantiven"
(Insgesamt 1.004 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.