851 - 900

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Erfindung
Den Internet ass eng revolutionär Erfindung.
Lernen beginnen
invention
The internet is a revolutionary invention.
Kou
Wéinst menger Allergie däerf ech keng Koumëllech drénken.
Lernen beginnen
cow
I can't drink cow's milk because of my allergy.
Motivatioun
Hatt kéint eng gutt Studentin sinn, mee him feelt et u Motivatioun.
Lernen beginnen
motivation
She could be a good student, but she lacks motivation.
Hierscht
Am Hierscht falen d'Blieder vun de Beem.
Lernen beginnen
autumn
In autumn the leaves fall from the trees.
Ënnerschrëft
Deng Ënnerschrëft ass onlieserlech.
Lernen beginnen
signature
Your signature is unreadable.
Gebuertsdag
Vill Gléck fir däi Gebuertsdag!
Lernen beginnen
birthday
Happy birthday!
Tendenz
Hien huet d'Tendenz all seng Relatiounen ze zerstéieren.
Lernen beginnen
tendency
och: trend, inclination
He has a tendency to destroy every relationship he has.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Englesch Substantiven"
(Insgesamt 1.004 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.