301 - 350

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ëmstand
Ech wollt Iech keng Ëmstänn maachen, et deet mer leed.
Lernen beginnen
trouble
I didn't want to cause any trouble, I'm so sorry.
Kaart
Ech hunn eng nei Kreditkaart bestallt.
Lernen beginnen
card
I ordered a new credit card.
Ausfluch
Den Ausfluch war kuerz. Ech si guer net midd.
Lernen beginnen
trip
The trip was short, I'm not tired at all.
Kandidat
Hien ass eise Presidentschaftskandidat.
Lernen beginnen
candidate
He is our candidate for the presidential elections.
Fiels
Dëse Fiels ass riseg. Wéi solle mer driwwer kloteren?
Lernen beginnen
rock
This rock is very big, how are we going to climb over it?
Been
De Carl huet säi Bee gebrach.
Lernen beginnen
leg
Carl has broken his leg.
Gediechtnes
Ech hunn e Gediechtnes ewéi eng Seibecken!
Lernen beginnen
memory
My memory is really bad!
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Englesch Substantiven"
(Insgesamt 1.004 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.