151 - 200

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Stär
Ech kucke mir gär d'Stären un.
Lernen beginnen
star
I like watching stars.
Produit
Dëse Produit ass am Moment net disponibel.
Lernen beginnen
product
This product is not available for now.
Bréif
Ech hunn him e Bréif geschriwwen.
Lernen beginnen
letter
I wrote him a letter.
Geleeënheet
Ech hat haut nach keng Geleeënheet, fir an de Supermarché ze goen.
Lernen beginnen
opportunity
I didn't have the opportunity today to go to the supermarket.
Fënster
D'Fënster ass futti, fléck et.
Lernen beginnen
window
The window is damaged, fix it.
Strooss
Ech wëll net duerch dës däischter Strooss trëppelen.
Lernen beginnen
street
I don't want to walk this dark street.
Industrie
Wat ass d'Haaptindustrie an dengem Land?
Lernen beginnen
industry
What's the main industry in your country?
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 1000 Englesch Substantiven"
(Insgesamt 1.004 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.