Business English - hard

 0    52 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
marka
Dzisiaj płaci się za markę, a nie za jakość.
Lernen beginnen
brand
Nowadays, we pay for the brand instead of quality.
popyt
Kiedy popyt wzrasta, rosną też ceny.
Lernen beginnen
demand
When demand increases, prices rise too.
podaż
Jeśli podaż wzrasta, ceny spadają.
Lernen beginnen
supply
If supply increases, prices fall.
ustalać cenę
Jeśli nie ustalisz ceny, czy produkt jest bezcenny?
Lernen beginnen
to set a price
If you don't set a price, is a product priceless?
inflacja
Inflacja zniszczyła Wenezuelę.
Lernen beginnen
inflation
Inflation destroyed Venezuela.
nieprzekraczalny termin
Nieprzekraczalny termin projektu jest w piątek.
Lernen beginnen
deadline
The deadline for this project is this Friday.
grupa docelowa
Przede wszystkim powinniśmy określić grupę docelową.
Lernen beginnen
target group
First of all, we should determine the target group.
godziny największej oglądalności
Jego show leci na BBC podczas szczytowej oglądalności.
Lernen beginnen
prime time
His show runs on BBC at prime time.
intratny
Myślałam, że to będzie intratny projekt.
Lernen beginnen
lucrative
I thought it would be a lucrative project.
zbankrutować
Co się stanie jeśli zbankrutujemy?
Lernen beginnen
to go bankrupt
What'll happen if we go bankrupt?
grać na giełdzie
Zaczęłam grać na giełdzie.
Lernen beginnen
play the stock market
I started playing the stock market.
faktura
Czy możemy to wziąć na fakturę?
Lernen beginnen
an invoice
Can we get it on an invoice?
przedsięwzięcie
To poważne przedsięwzięcie.
Lernen beginnen
venture
It is a serious venture.
naruszenie praw autorskich
To naruszenie praw autorskich.
Lernen beginnen
copyright infringement
It is a copyright infringement.
ubić interes
Ubijemy interes?
Lernen beginnen
seal the deal
Are we going to seal the deal?
nakład
Nakład gazety wynosi prawie 2 miliony.
Lernen beginnen
circulation
The paper has a circulation of almost 2 million.
być pod telefonem
Następnym razem, bądź pod telefonem.
Lernen beginnen
be on call
Next time, be on call.
wychodzić na zero
Przynajmniej wychodzimy na zero.
Lernen beginnen
break even
At least, we break even.
spółka z o.o.
Czy to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?
Lernen beginnen
limited company
Is it a limited company?
zobowiązania
On nie jest w stanie spłacić własnych zobowiązań.
Lernen beginnen
liabilities
He is unable to meet his liabilities.
zysk netto
Jaki jest zysk netto?
Lernen beginnen
net profit
What is the net profit?
zwołać naradę
Powinniśmy zwołać naradę.
Lernen beginnen
call a huddle
We should call a huddle.
koszty bezpośrednie
Koszty bezpośrednie są za wysokie.
Lernen beginnen
direct costs
The direct costs are too high.
okres wypowiedzenia
Jaki jest okres wypowiedzenia?
Lernen beginnen
notice period
What is the notice period?
wyciąg z konta
Na tym wyciągu z konta musi być błąd!
Lernen beginnen
a bank statement
There must be a mistake in this bank statement!
zwrot z inwestycji
Musimy obliczyć zwrot z inwestycji.
Lernen beginnen
return on investment
We need to calculate the return on invesment.
zwrot podatku
Nie mogę się doczekać zwrotu podatku!
Lernen beginnen
tax refund
I can't wait for my tax refund!
podatek progresywny
Czy jesteś za podatkiem progresywnym?
Lernen beginnen
progressive tax
Are you in favour of the progressive tax?
zadłużona spółka
Słyszałam, że to bardzo zadłużona spółka.
Lernen beginnen
indebted company
I heard it is a highly indebted company.
zajmować się czymś
Połączę Pana z kimś, kto się tym zajmuje.
Lernen beginnen
to deal with something
I'll put you through to somebody who deals with it.
wysoka odprawa
Zarząd postanowił przyznać mu wysoką odprawę.
Lernen beginnen
golden handshake
The Board decided to give him a golden handshake.
stawka
Stawka była bardzo wysoka, a on i tak ją podwoił.
Lernen beginnen
stake
The stake was very high, and yet he doubled it.
dyrektor naczelny
Nowy dyrektor naczelny to straszny prostak.
Lernen beginnen
general manager
The new general manager is such a simpleton.
prowizja
Ten bank pobiera wysoką prowizję.
Lernen beginnen
commission
That bank charges a high commission.
innowacyjne rozwiązanie
Projektant zaproponował innowacyjne rozwiązanie.
Lernen beginnen
innovative solution
The designer proposed an innovative solution.
udział w rynku
Jaki mamy udział w rynku?
Lernen beginnen
market share
What is our market share?
internet światłowodowy
Jak działa internet światłowodowy?
Lernen beginnen
fibre optic Internet
How does fibre optic Internet work?
rada nadzorcza
Nie mogę uwierzyć, że jest w radzie nadzorczej!
Lernen beginnen
supervisory board
I can't believe he is on the supervisory board!
raj podatkowy
Wiedziałeś, że Gibraltar jest rajem podatkowym?
Lernen beginnen
tax haven
Did you know that Gibraltar is a tax haven?
zastępca dyrektora
Awansowałam na zastępcę dyrektora.
Lernen beginnen
assistant director
I've been promoted to assistant director.
rozważać kandydaturę
Dziękuję za rozważenie mojej kandydatury.
Lernen beginnen
consider someone
Thank you for considering me.
pasować
o dacie
Czy poniedziałek Panu pasuje?
Lernen beginnen
be convenient
Would Monday be convenient for you?
zmonopolizować rynek
Próbujemy zmonopolizować rynek.
Lernen beginnen
to corner a market
We are trying to corner the market.
zdolność kredytowa
Pana zdolność kredytowa jest naprawdę niska.
Lernen beginnen
credit score
Sir, your credit score is truly awful.
rozwiązać umowę
Jutro rozwiązuję umowę.
Lernen beginnen
to terminate a contract
Tomorrow, I'm terminating the contract.
wskaźnik obrotów
Firma ma wysoki wskaźnik obrotów.
Lernen beginnen
turnover rate
The company has a high turnover rate.
przereklamowany
Moim zdaniem ten film był przereklamowany.
Lernen beginnen
over-hyped
In my opinion, the film was over-hyped.
wypowiedzenie
Dostałam dziś wypowiedzenie.
Lernen beginnen
pink slip
I got a pink slip today.
oszacować
Powinniśmy oszacować zysk z reklam.
Lernen beginnen
estimate
We should estimate the profit from advertisements.
gwałtownie rosnąć
Długofalowe koszty będą gwałtownie rosły.
Lernen beginnen
to soar
The long-term costs are set to soar.
konkurencja
Konkurencja depcze nam po piętach.
Lernen beginnen
competition
Competitors are hot on our heels.
finansowanie długoterminowe
Musimy przewidzieć finansowanie długoterminowe.
Lernen beginnen
long-term funding
We need to envisage long-term funding.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.