Useful phrases - easy

 0    65 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ale zimno, nie?
Lernen beginnen
It's freezing, isn't it?
O co chodzi?
Lernen beginnen
What's the matter?
Trzymaj się!
Lernen beginnen
Take care!
poprosić o podwyżkę
Zamierzam poprosić szefa o podwyżkę.
Lernen beginnen
ask for a rise
also: ask for a raise
I'm going to ask my boss for a rise.
Czy wszystko w porządku?
Czy wszystko w porządku? Jesteś blady.
Lernen beginnen
Are you all right?
Are you all right? You look pale.
spieszę się
Nie mogę teraz rozmawiać, spieszę się.
Lernen beginnen
I'm in a hurry
I can't talk now, I'm in a hurry.
Czy możesz mi pomóc?
Lernen beginnen
Can you help me?
Wesołych Świąt!
Lernen beginnen
Merry Christmas!
Nie podobała mi się ta sztuka.
Lernen beginnen
I didn't like the play.
Boję się
Boję się gołębi, są jak latające szczury!
Lernen beginnen
I'm afraid
I am afraid of pidgeons, they are like flying rats!
Smacznego!
Lernen beginnen
Enjoy your meal!
Nie mam pojęcia.
Lernen beginnen
I have no idea.
Myślę, że się zgubiłam.
Lernen beginnen
I think I got lost.
Jak mogę Ci pomóc?
Lernen beginnen
How can I help you?
Bardzo mi przykro.
Lernen beginnen
I’m so sorry.
Słodkich snów!
Lernen beginnen
Sleep tight!
Kiedy go widzę, mam motylki w brzuchu.
Lernen beginnen
When I see him, I have butterflies in my stomach.
Mogę wejść?
Lernen beginnen
May I come in?
Trzymam kciuki!
Lernen beginnen
Fingers crossed!
mieć nosa do czegoś
Miał nosa do tego interesu.
Lernen beginnen
have a nose for something
He had a nose for this business.
Dziękuję, wzajemnie.
Lernen beginnen
Thank you, and the same to you.
Czy mam przekazać jakąś wiadomość?
Lernen beginnen
Can I take a message?
dokonać wyboru
Sam musisz dokonać wyboru.
Lernen beginnen
make a choice
You have to make a choice on your own.
Możesz odpowiedzieć na moje pytanie?
Lernen beginnen
Can you answer my question?
Idę do sklepu, żeby kupić kawę.
Lernen beginnen
I'm going to the shop to buy coffee.
Zostańmy w kontakcie! Możesz dać mi swój numer?
Lernen beginnen
Let's keep in touch! Can you give me your number?
Nie musisz mówić szeptem, oni jeszcze nie śpią.
Lernen beginnen
You do not have to whisper, they are not sleeping yet.
Wchodzę w to!
Lernen beginnen
Count me in!
Ile to kosztuje?
Lernen beginnen
How much does it cost?
Zaraz wracam.
Lernen beginnen
I will be right back.
Czym mogę służyć?
Lernen beginnen
How can I help you?
Przepraszam, to chyba przez ten upał.
Lernen beginnen
I am sorry, I think it's the heat.
Kiedy Ci pasuje?
Lernen beginnen
When does it suit you?
Miłego dnia!
Lernen beginnen
Have a wonderful day!
bez słowa
Zerwała z nim i odeszła bez słowa.
Lernen beginnen
without a word
She broke up with him and left without a word.
Hej, jedźmy na przejażdżkę!
Lernen beginnen
Hey, let's go for a ride!
Pozwól mi wybrać
Pozwól mi wybrać coś do jedzenia z menu.
Lernen beginnen
Let me choose
Let me choose something to eat from the menu.
Dzisiaj położę się wcześniej.
Lernen beginnen
I will go to bed early.
Jeśli to nie problem.
Lernen beginnen
If it's not a problem.
O czym myślisz?
Lernen beginnen
What's on your mind?
Tęsknię za tobą.
Lernen beginnen
I miss you.
Ładna dziś pogoda.
Lernen beginnen
The weather is nice today.
Dziękuję za poświęcony mi czas.
Lernen beginnen
Thank you for your time.
O której godzinie jest ostatni pociąg?
Lernen beginnen
What time is the last train?
Nie mogę znieść jej zachowania.
Lernen beginnen
I can't stand her behaviour.
To bardzo miłe z twojej strony.
Lernen beginnen
It's very kind of you.
To niczyja wina.
Lernen beginnen
It's nobody's fault.
Jestem z ciebie dumna!
Lernen beginnen
I'm so proud of you!
Miło mi cię poznać.
Lernen beginnen
Nice to meet you.
Przepraszam, możesz mówić głośniej?
Lernen beginnen
Excuse me, can you please speak up?
Jaka szkoda.
Lernen beginnen
What a shame.
Kopę lat.
Lernen beginnen
Long time no see.
Dzięki Bogu, już piątek!
Lernen beginnen
Thank God It's Friday!
Nie zrobiłam tego specjalnie.
Lernen beginnen
I didn't do it on purpose.
Nikt nie jest doskonały.
Lernen beginnen
Nobody is perfect.
Wyjdziesz za mnie?
Lernen beginnen
Will you marry me?
Wyglądasz inaczej niż wcześniej.
Lernen beginnen
You look different than before.
Szkoda, że nie możesz zostać dłużej.
Lernen beginnen
It's a pity you can't stay longer.
Wszystko się ułoży.
Lernen beginnen
Everything is gonna be all right.
Nie powinieneś czuć się winny.
Lernen beginnen
You shouldn't feel guilty.
Szczęśliwego Nowego roku!
Lernen beginnen
Happy New Year!
Dziękuję za pomoc.
Lernen beginnen
Thank you for your help.
Mój lot jest opóźniony.
Lernen beginnen
My flight has been delayed.
Odłóż portfel, ja stawiam.
Lernen beginnen
Put away your wallet, it is on me.
Nie zawiodę cię!
Lernen beginnen
I won't let you down!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.