Useful phrases - hard

 0    55 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
z powodu
Szkoły są zamknięte z powodu zamieci.
Lernen beginnen
due to
Due to the blizzard, the schools are closed.
chodzić na wagary
Kto chodzi na wagary tuż przed świętami?
Lernen beginnen
play truant
Who plays truant just before Christmas?
być podekscytowanym
Jestem podekscytowana świętami.
Lernen beginnen
be pumped up
I am pumped up for Christmas.
być skłonnym
Jestem skłonna uwierzyć, że Ziemia nie jest płaska.
Lernen beginnen
be inclined to
I am inclined to believe that Earth is not flat.
Po moim trupie.
Skakanie na bungee? Po moim trupie.
Lernen beginnen
Over my dead body.
Bungee jumping? Over my dead body.
nie sprostać czemuś
Spektakl nie sprostał moim oczekiwaniom.
Lernen beginnen
don't live up to
The spectacle didn't live up to my expectations.
być przerażonym
Był przerażony kiedy mu powiedziałam, że jestem w ciąży.
Lernen beginnen
be petrified
He was petrified when I told him I was pregnant.
Nie odbiegaj od tematu!
Lernen beginnen
Don't stray from the subject!
rzut beretem od
To rzut beretem od metra.
Lernen beginnen
a stone's throw from the
It's just a stone's throw from the underground.
Nie za bardzo podoba mi się ten pomysł.
Lernen beginnen
I'm not very keen on that idea.
Nie odbiegaj od tematu!
Lernen beginnen
Don't stray from the subject!
Chodźmy coś przekąsić.
Lernen beginnen
Let’s grab a bite to eat.
być pod wpływem
Kierowca taksówki był pod wpływem.
Lernen beginnen
be under the influence
The taxi driver was under the influence.
Moje kondolencje.
Lernen beginnen
Please accept my condolences.
mieć doła, być smutnym
W poniedziałki zazwyczaj mam strasznego doła.
Lernen beginnen
feel down in the dumps
On Mondays, I usually feel down in the dumps.
czuć się niezręcznie
Czułam się niezręcznie, gdy na mnie spojrzał.
Lernen beginnen
feel out of place
I felt out of place when he looked at me.
Jesteśmy z moim byłym w dobrych stosunkach.
Lernen beginnen
My ex and I are on good terms.
Nie śledzę wszystkich wiadomości.
Lernen beginnen
I don't keep up to date with all the news.
Publiczności kazano klaskać na sygnał.
Lernen beginnen
The audience was told to applaud on cue.
Naprawdę nie mam głowy do liczb.
Lernen beginnen
I really don't have a head for numbers.
Zawsze dokładam wszelkich starań.
Lernen beginnen
I always go the extra mile.
Chciałabym nauczyć się tej piosenki na pamięć.
Lernen beginnen
I'd like to learn this song by heart.
Powiedz mi co cię martwi, zamieniam się w słuch.
Lernen beginnen
Tell me what's been troubling you, I'm all ears.
Nie musiałeś gotować. Jadłam na mieście.
Lernen beginnen
You needn't have cooked. I ate out.
Jak śmiesz mnie okłamywać!
Lernen beginnen
How dare you lie to me!
Daj spokój! Przestań mi dokuczać.
Lernen beginnen
Come off it! Stop teasing me!
Jaki jest wasz pogląd na ten projekt?
Lernen beginnen
What is your stand on this project?
Przepraszam, coś nam przerwało.
Lernen beginnen
Sorry, we got cut off.
Tu jest piekielnie gorąco.
Lernen beginnen
It's like a furnace in here.
Przepraszam, przerywa mi połączenie.
Lernen beginnen
Sorry, you're breaking up.
Wiem, że to łobuz, ale nie daj mu się!
Lernen beginnen
I know he is a bully, but stand your ground!
we właściwym czasie
Pogadam z nią we właściwym czasie.
Lernen beginnen
in due course
I will talk to her in due course.
pokonać dystans
Dziś pokonaliśmy dystans 30km.
Lernen beginnen
to cover a distance
Today, we covered a distance of 30 kilometres.
Jestem kompletnie zdumiona twoim wyborem.
Lernen beginnen
I am absolutely bewildered by your choice.
Jej ciągłe narzekanie strasznie mnie denerwuje.
Lernen beginnen
Her constant complaining really ticks me off.
Cała przyjemność po mojej stronie!
Lernen beginnen
The pleasure is all mine!
Czy mogę u ciebie przenocować?
Lernen beginnen
Can I stay the night at your place?
Na twoim miejscu, zmieniłabym pracę.
Lernen beginnen
If I were you, I'd change my job.
Nie prosiłam cię o radę.
Lernen beginnen
I didn't solicit your advice.
Skłaniam się ku wyprowadzce za granicę.
Lernen beginnen
I gravitate towards moving abroad.
Chciałabym się dołożyć, ale jestem spłukana.
Lernen beginnen
I'd love to chip in, but I'm strapped for cash.
Głosowanie w wyborach to nasz obowiązek.
Lernen beginnen
It is our duty to go to the polls.
Życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
Lernen beginnen
Wishing you a speedy recovery.
Swoją drogą, wyprowadzam się za granicę.
Lernen beginnen
By the way, I'm moving abroad.
Złapała mnie ulewa.
Lernen beginnen
I got caught in a downpour.
Przepraszam, że podsłuchałam.
Lernen beginnen
I'm sorry for eavesdropping.
Ich rozwód to żadna niespodzianka.
Lernen beginnen
Their divorce comes as no surprise.
Zrobię co w mojej mocy, żeby być na czas.
Lernen beginnen
I'll do my utmost to be on time.
Co za ulga!
Lernen beginnen
What a relief!
Nie mogę się zdecydować co zamówić.
Lernen beginnen
I can't make up my mind what to order.
Tak się składa, że mówię biegle po estońsku.
Lernen beginnen
It so happens that I speak fluent Estonian.
Powinniśmy robić to częściej!
Lernen beginnen
We should do it more often!
Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś.
Lernen beginnen
I hope you've had a great time.
Właśnie miałam to powiedzieć!
Lernen beginnen
I was just going to say that!
Nie mogę tego pojąć, dlaczego został zwolniony.
Lernen beginnen
It's beyond me why he was fired.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.