Useful words - easy

 0    86 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
metro
Poznałam mojego partnera w metrze.
Lernen beginnen
underground
"Tube" jest określeniem metra w Londynie, natomiast "subway" metra w Nowym Jorku
I met my partner in the underground.
daleko
Dlaczego Białołęka musi być tak daleko?!
Lernen beginnen
far
Why Białołęka has to be so far?!
przepraszam
Przepraszam za spóźnienie.
Lernen beginnen
I'm sorry
I'm sorry I'm late.
piękny
Piękny dzień, czyż nie?
Lernen beginnen
beautiful
Beautiful day, isn't it?
choinka
Masz piękną choinkę.
Lernen beginnen
Christmas tree
You've got a beautiful Christmas tree.
kolęda
Jaka jest Twoja ulubiona kolęda?
Lernen beginnen
Christmas carol
What is your favourite Christmas Carol?
pewna
Jest pewna, że ją kocha.
Lernen beginnen
sure
She is sure that he loves her.
grypa
Mam grypę, dzisiaj nie wychodzę z domu.
Lernen beginnen
flu
I've got the flu, I'm not going out today.
śledzić
Czy Ty mnie śledzisz?
Lernen beginnen
to follow
Are you following me?
okazja
Kochanie, to była prawdziwa okazja.
Lernen beginnen
bargain
Honey, it was a real bargain.
chory
Myślę, że jestem chora.
Lernen beginnen
sick
I think, I'm sick.
dzwonić
Dzwonię na policję!
Lernen beginnen
to call
I'm calling the police!
szczery
Możesz być ze mną szczery?
Lernen beginnen
honest
Can you be honest with me?
plotkara
Ale z Ciebie plotkara!
Lernen beginnen
gossip
You're such a gossip!
lotnisko
Czy spotkamy się na lotnisku?
Lernen beginnen
airport
Will you meet me at the airport?
karetka
Kto zadzwonił po karetkę?
Lernen beginnen
ambulance
Who called the ambulance?
czas wolny
Co zazwyczaj robisz w wolnym czasie?
Lernen beginnen
free time
What do you usually do in your free time?
założyć coś
Jest chłodno, więc załóż coś ciepłego.
Lernen beginnen
wear something
It's cold, so wear something warm.
statek kosmiczny
Jak nazwałeś swój statek kosmiczny?
Lernen beginnen
spaceship
How did you name your spaceship?
scena
Przed wejściem na scenę czułam się sparaliżowana.
Lernen beginnen
a stage
Before going on the stage I felt paralysed.
piętro
Mieszkam na trzecim piętrze.
Lernen beginnen
floor
I live on the third floor.
niestety
Niestety oblałam jeden z egzaminów.
Lernen beginnen
unfortunately
Unfortunately, I failed one of the exams.
śpiący
Spałam przez 12 godzin, ale wciąż jestem śpiąca.
Lernen beginnen
sleepy
I slept for 12 hours but I am still sleepy.
uzależniony od
Jestem uzależniona od czekolady.
Lernen beginnen
addicted to
I am addicted to chocolate.
parasol
Zostawiłam mój żółty parasol w metrze.
Lernen beginnen
umbrella
I left my yellow umbrella on the subway.
nieśmiały
Ten szczeniak nie jest smutny, jest nieśmiały.
Lernen beginnen
shy
This puppy isn't sad, it is just shy.
Przytulać
Smutno mi dziś, chodź i mnie przytul.
Lernen beginnen
Give somebody a hug
I feel sad today, come and give me a hug.
być zmuszonym
Jestem zmuszona zmienić datę naszego spotkania.
Lernen beginnen
be forced
I am forced to change the date of our meeting.
leń
No dalej! Nie zwalniaj, leniu.
Lernen beginnen
lazybones
Go on! Don't slow down, lazybones!
zmieniać biegi
w samochodzie
Zapaliłam silnik, ale nie mogłam zmienić biegów.
Lernen beginnen
change gears
również: shift gears
I started the engine but I couldn't change gears.
uśmiechać się
Lubię sposób w jaki się uśmiecha.
Lernen beginnen
to smile
I like the way she smiles.
skarpetki
Nie możesz tu wejść bez skarpetek.
Lernen beginnen
socks
You can't enter here without socks.
napoje
Czy zamówiłeś już napoje?
Lernen beginnen
beverages
również: drinks
Have you ordered the beverages yet?
pikantny
Zupa była tak pikantna, że pociekły mi łzy.
Lernen beginnen
spicy
The soup was so spicy, it made my eyes water.
dziura
Żelazko wypaliło dziurę w mojej nowej koszuli.
Lernen beginnen
hole
The iron burned a hole in my new shirt.
napiwek
Lubię tę kelnerkę, zostawię jej hojny napiwek.
Lernen beginnen
a tip
I like this waitress, I'll give her a generous tip.
notatki
Zawsze pożyczam notatki, sama ich nie robię.
Lernen beginnen
notes
I always borrow notes, I don't take them myself.
brać ślub
Kiedy planujesz wziąć ślub?
Lernen beginnen
to get married
When are you planning to get married?
pamiętać
Pamiętaj, żeby pić dużo wody w lato.
Lernen beginnen
to remember
Remember to drink a lot of water in the summer.
żart
To był tylko żart, tak naprawdę nie jestem wampirem.
Lernen beginnen
joke
It was just a joke, I'm not really a vampire.
budzik
Chce mi się płakać, gdy słyszę, że dzwoni budzik.
Lernen beginnen
alarm clock
I want to cry when I hear the alarm clock ringing.
impreza
Pójście na imprezę w poniedziałek było błędem.
Lernen beginnen
party
Going to a party on Monday was a mistake.
kolejka
Przed biletomatem była kolejka.
Lernen beginnen
queue
There was a queue for the ticket machine.
światła drogowe
Dzięki Bogu metro nie zatrzymuje się na światłach.
Lernen beginnen
traffic lights
Thank God the metro doesn't stop at traffic lights.
głaskać
Mogę pogłaskać twoją tarantulę?
Lernen beginnen
to pet
Can I pet your tarantula?
doniczka
Strąciłam doniczkę.
Lernen beginnen
plant pot
I knocked over the plant pot.
ptaki
Boję się ptaków.
Lernen beginnen
birds
I am scared of birds.
ogórek
Widziałeś kiedyś żółtego ogórka?
Lernen beginnen
a cucumber
Have you ever seen a yellow cucumber?
przepyszny
Ten sernik jest przepyszny!
Lernen beginnen
delicious
This cheesecake is delicious!
kule
do chodzenia
W szpitalu dali mi kule kiedy złamałam kostkę.
Lernen beginnen
crutches
The hospital gave me crutches when I broke my ankle.
narzekać
Czy Polacy dużo narzekają?
Lernen beginnen
to complain
Do Polish people complain a lot?
woleć
coś od czegoś
Wolę herbatę od kawy.
Lernen beginnen
prefer
I prefer tea to coffee.
marzenie
Moim największym marzeniem jest napisać książkę.
Lernen beginnen
dream
My biggest dream is to write a book.
gwiazda
Czy masz ulubioną gwiazdę?
Lernen beginnen
a star
Do you have a favourite star?
pora roku
Jesień to moja ulubiona pora roku.
Lernen beginnen
a season
Autumn is my favourite season.
być zakochanym
Chyba się zakochałam.
Lernen beginnen
be in love
I think I'm in love.
padać
o deszczu
Zaczyna padać.
Lernen beginnen
to rain
It's beginning to rain.
mieć ochotę
Masz ochotę na filiżankę herbaty?
Lernen beginnen
to fancy
Do you fancy a cup of tea?
gry planszowe
Lubisz gry planszowe?
Lernen beginnen
board games
Do you like board games?
dynia
To największa dynia jaką widziałam!
Lernen beginnen
pumpkin
This is the biggest pumpkin I have ever seen!
pocztówka
Powinnam wysłać jej pocztówkę.
Lernen beginnen
postcard
I should send her a postcard.
szalik
Nie za gorąco ci w tym szaliku?
Lernen beginnen
scarf
Aren't you hot in that scarf?
pożyczyć coś komuś
Pożyczysz mi suszarkę do włosów?
Lernen beginnen
to lend someone something
pożyczyć coś od kogoś - borrow
Can you lend me your hair dryer?
śnieg
Niektórzy ludzie nigdy nie widzieli śniegu.
Lernen beginnen
snow
Some people have never seen snow.
na piechotę
Chodzisz do pracy na piechotę?
Lernen beginnen
on foot
Do you go to work on foot?
szczęśliwy
Jestem taka szczęśliwa, że cię widzę!
Lernen beginnen
happy
I'm so happy to see you!
niezręczny
To był bardzo niezręczny moment.
Lernen beginnen
awkward
It was a very awkward moment.
tatuaż
Co za piękny tatuaż!
Lernen beginnen
tattoo
What a beautiful tattoo!
pożyczyć cos od kogoś
Mogę pożyczyć twój samochód?
Lernen beginnen
borrow something from someone
Can I borrow your car?
zamek z piasku
Organizuję zawody w budowaniu zamków z piasku.
Lernen beginnen
sandcastle
I organise a competition in building sand castles.
przyzwyczaić się
Już się przyzwyczaiłam do jego spóźnialstwa.
Lernen beginnen
to get used to
I've already got used to his impunctuality.
zapasowe koło
Mam zapasowe koło w bagażniku samochodu.
Lernen beginnen
spare tire
I have a spare tire in the trunk of my car.
wiewiórka
Ona zatrzymała wiewiórkę jako zwierzątko domowe.
Lernen beginnen
squirrel
She kept a squirrel as a pet.
biedronka
Mój mąż boi się biedronek.
Lernen beginnen
ladybug
My husband is scared of ladybugs.
poczta
Gdzie jest najbliższa poczta?
Lernen beginnen
post Office
Where is the closest post office?
klucz
Znowu zgubiłam klucze.
Lernen beginnen
key
I've lost my keys again.
fryzjer
Jest tylko jeden fryzjer, któremu ufam.
Lernen beginnen
hairdresser
There is only one hairdresser I trust.
sylwester
Sylwester to mój ulubiony dzień w roku!
Lernen beginnen
New Year's Eve
New Year's Eve is my favourite day of the year!
choinka
Nigdy nie widziałam tak dużej choinki!
Lernen beginnen
Christmas tree
I have never seen such a big Christmas tree!
pingwin
Chciałabym, żeby w Polsce były pingwiny.
Lernen beginnen
penguin
I wish there were penguins in Poland.
nastawić budzik
Wczoraj zapomniałam nastawić budzik.
Lernen beginnen
to set the alarm clock
Yesterday, I forgot to set the alarm clock.
przedwczoraj
Pada od przedwczoraj.
Lernen beginnen
day before yesterday
It has been raining since the day before yesterday.
odwaga
Przyznanie się do błędu wymaga odwagi.
Lernen beginnen
courage
It takes courage to admit a mistake.
Wszyscy
Wszyscy powinni być równo traktowani.
Lernen beginnen
Everybody
Everybody should be treated equally.
okazja
W życiu nie należy tracić żadnej okazji.
Lernen beginnen
opportunity
You shouldn't miss any opportunity in your life.
przystanek autobusowy
Zasnęłam w autobusie i przegapiłam mój przystanek.
Lernen beginnen
a bus stop
I fell asleep on the bus and missed my bus stop.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.