Useful words - hard

 0    91 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
szturchnąć
Zostałam szturchnięta przez staruszkę.
Lernen beginnen
to nudge
also: to poke
I have been nudged by an old woman.
pozbyć się
Politycy obiecali pozbyć się wszystkich problemów.
Lernen beginnen
to eradicate
also: to get rid of
The politicians swore to eradicate all the problems.
przepraszać
Szczerze przepraszam za spóźnienie.
Lernen beginnen
apologize
I sincerely apologize for being late.
przepiękny
Wyglądasz dziś przepięknie!
Lernen beginnen
stunning
You look absolutely stunning today!
nie móc oderwać się od czegoś
Nie mogłam oderwać się od książki.
Lernen beginnen
can't tear oneself away from something
I couldn't tear myself away from the book.
przybity
Co się stało? Wyglądasz na przybitego.
Lernen beginnen
dejected
What happened? You look dejected.
Okres świąteczny
Okres świąteczny trwa do 5. stycznia.
Lernen beginnen
Christmastime
Christmastime lasts till January 5.
Jemioła
W wagonach metra powinna wisieć jemioła.
Lernen beginnen
Mistletoe
Mistletoe should be hung in the underground cars.
trzej królowie
W Hiszpanii prezenty dają trzej królowie.
Lernen beginnen
three Magi
In Spain, presents are given by the three Magi.
odwodniony
Była odwodniona po przebiegnięciu maratonu.
Lernen beginnen
dehydrated
She was dehydrated after running the marathon.
pewny
Jest pewny, że żyjemy w Matrixie.
Lernen beginnen
adamant
He's adamant that we live in Matrix.
zniknąć
Moja czekolada zniknęła bez śladu.
Lernen beginnen
vanish
also: disappear
My chocolate vanished without a trace.
niezdarny
Stłukłam butelkę wódki. Jestem taka niezdarna.
Lernen beginnen
clumsy
I've broken a bottle of vodka. I'm so clumsy.
pogrążony w żalu
Byłam pogrążona w żalu, gdy usłyszałam wiadomość.
Lernen beginnen
grief-stricken
I was grief-stricken when I heard the news.
niedobrze, mieć mdłości
Jest mi niedobrze kiedy jestem na łódce.
Lernen beginnen
be nauseous
I am nauseous when I'm on a boat.
niewdzięcznik
Nawet nie podziękował. Co za niewdzięcznik.
Lernen beginnen
ingrate
He didn't even say thank you. What an ingrate.
rzekomo
Rzekomo, obrabował bank.
Lernen beginnen
allegedly
Allegedly, he robbed a bank.
haczykowaty
Miała haczykowaty nos jak wiedźma.
Lernen beginnen
hooked
She had a hooked nose like a witch.
zatrzepotać
Zatrzepotała uwodzicielsko swymi długimi rzęsami.
Lernen beginnen
flutter
She fluttered her long eyelashes seductively.
dymy fabryczne
Dymy fabryczne zanieczyszczają powietrze.
Lernen beginnen
factory fumes
Factory fumes are contaminating the air.
giętki
Tancerze baletowi muszą mieć bardzo giętkie ciała.
Lernen beginnen
supple
Ballet dancers have to have very supple bodies.
dzika przyroda
Turystyka bywa szkodliwa dla dzikiej przyrody.
Lernen beginnen
wildlife
Tourism can be detrimental to wildlife.
nierób
W tym biurze nie ma miejsca dla nierobów!
Lernen beginnen
loafer
In this office, there is no room for loafers!
wolna wola
Nie wierzę w wolną wolę.
Lernen beginnen
free will
I do not believe in free will.
zrzędliwy
Była tak zrzędliwa, że małe dzieci bały się jej.
Lernen beginnen
cantankerous
She was so cantankerous, she scared small children.
spłukany
Nie wiedziałam, że jesteś spłukany.
Lernen beginnen
broke
I didn't realise you were broke.
śliski
Droga jest śliska, więc nie jedź zbyt szybko.
Lernen beginnen
slick
The road is slick so don't drive too fast.
niedociągnięcia
Wychwyć swoje zawodowe niedociągnięcia!
Lernen beginnen
shortcomings
Identify your professional shortcomings!
bezsenność
Cierpię na bezsenność czy staję się wampirem?
Lernen beginnen
insomnia
Do I have insomnia or am I becoming a vampire?
przedpotopowy
Ta koszula wygląda na przedpotopową.
Lernen beginnen
antediluvian
This shirt looks antediluvial.
błędny
Jego argument bazuje na błędnym rozumowaniu.
Lernen beginnen
fallacious
również: incorrect
His argument is based on fallacious reasoning.
mamrotać
Przestań mamrotać, nie rozumiem co mówisz.
Lernen beginnen
to mutter
Stop muttering, I can't understand you.
zakuwać do egzaminu
W tym tygodniu zakuwam do egzaminu z matmy.
Lernen beginnen
cram for an exam
This week, I'm cramming for a math exam.
decydujący głos
Dyrektor ma decydujący głos w tej sprawie.
Lernen beginnen
casting vote
The director has the casting vote in this matter.
zostać dłużej w łóżku
W niedziele mogę zostać dłużej w łóżku.
Lernen beginnen
to have a ​bit of a lie-in
On Sundays, I can have a ​bit of a lie-in.
rozcieńczyć
Rozcieńczę sobie wino odrobiną wody.
Lernen beginnen
to dilute
I am going to dilute my wine with a little water.
źródło
Chleb jest dobrym źródłem błonnika.
Lernen beginnen
source
Bread is a good source of fibre.
być w dobrym nastroju
Była w dobrym nastroju po tym jak z nim zerwała.
Lernen beginnen
to be in high spirits
She was in high spirits after she broke up with him.
nieziemska pora
W poniedziałki wstaję o nieziemskiej porze.
Lernen beginnen
unearthly time
I get up at an unearthly hour on Mondays.
puchaty
Nigdy wcześniej nie widziałam tak puchatego kota!
Lernen beginnen
fluffy
Never before have I seen such a fluffy cat!
opanować
teren
Mrówki opanowały nasze szafki kuchenne.
Lernen beginnen
infest
Ants have infested our kitchen cupboards.
porządny
Porządna osoba nie ukradłaby mojego lunchu w pracy!
Lernen beginnen
decent
A decent person wouldn't steal my lunch at work!
niezwykły
Cóż za niezwykły zbieg okoliczności!
Lernen beginnen
uncanny
What an uncanny coincidence!
mieć wyrzuty sumienia
Zawsze mam wyrzuty sumienia jak jem ciastka.
Lernen beginnen
to feel remorse
I always feel remorse when I eat cookies.
żarłok
Ten żarłok zjadł moją czekoladę!
Lernen beginnen
glutton
That glutton ate my chocolate!
ostry sprzeciw
Musiał się zmierzyć z ostrym sprzeciwem.
Lernen beginnen
backlash
He had to face backlash.
bramki
w metrze
Dostałam mandat za skakanie przez bramki.
Lernen beginnen
turnstile
I got fined for jumping over the turnstyle.
pobudzony
Najbardziej pobudzona jestem tuż po filiżance kawy.
Lernen beginnen
energised
Amerykanie piszą "energized"
I am the most energised right after a cup of coffee.
pomoc / wskazówki
Możesz do mnie przyjść po pomoc w każdym momencie.
Lernen beginnen
guidance
You can come to me for guidance any time.
kosiarka
Moja nowa kosiarka wygląda jak z filmu sci-fi.
Lernen beginnen
lawnmower
My lawnmower looks as if it is from a sci-fi movie.
gad
Jaki jest twój trzeci ulubiony gad?
Lernen beginnen
a reptile
What is your third favourite reptile?
korniszon
Nigdy nie lubiłem korniszonów.
Lernen beginnen
gherkin
I've never been a fan of gherkins.
zmartwiony
Mary jest trochę zmartwiona egzaminami.
Lernen beginnen
preoccupied
Mary is a bit preoccupied with her exams.
przełożyć
spotkanie
Przełóżmy spotkanie na wtorek.
Lernen beginnen
postpone
Let's postpone the meeting till Tuesday.
kuszący
Ta szarlotka wygląda kusząco.
Lernen beginnen
tempting
That apple pie looks tempting.
rezultat
Nie oczekiwałam takiego rezultatu.
Lernen beginnen
outcome
I didn't expect such an outcome.
wodoodporny
Okazało się, że mój telefon nie był wodoodporny.
Lernen beginnen
water-resistant
It turned out my phone wasn't water-resistant.
powstrzymać się
od czegoś
Proszę, powstrzymaj się od ironicznych uwag.
Lernen beginnen
restrain
Please, refrain yourself from making ironic remarks.
roztargniony
Byłam roztargniona i weszłam na znak drogowy.
Lernen beginnen
scatty
również: absent-minded
I was scatty and I walked into a traffic sign.
obalać stereotypy
Wielokulturowość pomaga obalać stereotypy.
Lernen beginnen
dispel stereotypes
Multiculturalism helps dispel stereotypes.
globalne ocieplenie
Globalne ocieplenie to fakt.
Lernen beginnen
global warming
Global warming is a fact.
sztuczny
Ciekawe kto wymyślił sztuczne kwiaty.
Lernen beginnen
artificial
I wonder who invented artificial flowers.
okropny
Co za okropny pomysł!
Lernen beginnen
obnoxious
What an obnoxious idea!
nawiedzony
Słyszałam, że to miejsce jest nawiedzone...
Lernen beginnen
haunted
I've heard this place is haunted...
zapiąć pasy
Pamiętaj, żeby zapiąć pasy.
Lernen beginnen
to fasten the seat belts
Remember to fasten the seat belts.
drwal
Kiedy byłam młoda, chciałam zostać drwalem.
Lernen beginnen
lumberjack
When I was young, I wanted to be a lumberjack.
podlizać się komuś
Mark wie jak się podlizać szefowi.
Lernen beginnen
to toady to
Mark knows how to toady to his boss.
dzbanek
Dzbanek wyślizgnął mi się z ręki.
Lernen beginnen
jug
The jug slipped out of my hand.
paragon
Powinnam była zachować paragon.
Lernen beginnen
a receipt
I should have kept the receipt.
zaręczyć się z kimś
Zaręczyła się z moim byłym chłopakiem.
Lernen beginnen
to get engaged with someone
She got engaged with my ex boyfriend.
stronniczy
Nie jesteś trochę stronniczy?
Lernen beginnen
biased
Aren't you a little biased?
brak snu
Długotrwały brak snu może być szkodliwy.
Lernen beginnen
sleep deprivation
Prolonged sleep deprivation may be harmful.
spacer
Pójdziemy na spacer wokół jeziora?
Lernen beginnen
stroll
Shall we take a stroll around the lake?
surowy
rygorystyczny
Jestem na bardzo surowej diecie.
Lernen beginnen
stringent
I'm on a very stringent diet.
doskonały
nieskazitelny
Jej zdolności językowe są doskonałe.
Lernen beginnen
perfect
Her language skills are impeccable.
bratnia dusza
Wierzysz w bratnie dusze?
Lernen beginnen
a soulmate
Do you believe in soulmates?
odwzajemniać
Nie odwzajemnił moich uczuć.
Lernen beginnen
to reciprocate
He didn't reciprocate my feelings.
zatyczki do uszu
Przydałyby mi się teraz zatyczki do uszu.
Lernen beginnen
earplugs
I could really use earplugs now.
zbieg okoliczności
Nie wierzę w zbiegi okoliczności.
Lernen beginnen
coincidence
I don't believe in coincidences.
ćma
Motyle są urocze, ale ćmy już nie.
Lernen beginnen
moth
Butterflies are cute, but moths are not.
przeprowadzać badanie naukowe
Prowadzę badanie na temat pasikoników.
Lernen beginnen
to conduct a study
I'm conducting a study on grasshoppers.
postanowienia noworoczne
Jej postanowienia noworoczne są nierealistyczne.
Lernen beginnen
New Year's resolutions
Her New Year's resolutions are unrealistic.
prawosławni
Prawosławni obchodzą święta w styczniu.
Lernen beginnen
Orthodox Christians
Orthodox Christians celebrate Christmas in January.
wśród nas
Myślisz, że wśród nas są wampiry?
Lernen beginnen
in our midst
Do you think there are vampires in our midst?
niezbadany
Czytałam, że w tych niezbadanych wodach są potwory.
Lernen beginnen
uncharted
I read there are monsters in those uncharted waters.
przeczucie
Mam przeczucie, że dostanę awans.
Lernen beginnen
premonition
I have a premonition that I'll get promoted.
kapać
To nie duchy, znowu woda kapie z kranu.
Lernen beginnen
drip
It's not a ghost, the sink is dripping water again.
droczyć się
Nie przejmuj się tak, on po prostu lubi się droczyć.
Lernen beginnen
to banter
Take it easy, he just likes to banter.
aresztować kogoś
Podejrzany został aresztowany.
Lernen beginnen
to take someone into custody
The suspect has been taken into custody.
złożyć zeznanie
Świadek kradzieży złożył zeznanie w sądzie.
Lernen beginnen
to give evidence
The witness of the robbery gave evidence in court.
brać się z czegoś
Plotka często bierze się z zazdrości.
Lernen beginnen
to stem from something
Gossip often stems from jealousy.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.