Demokracja - podstawy

3  1    18 Datenblatt    Mimisia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Formy demokracji pośredniej
Lernen beginnen
wybór organów sprawujących władzę; list otwarty; petycja
Formy demokracji bezpośredniej
Lernen beginnen
referendum; inicjatywa obywatelska; zgromadzenie; weto ludowe; plebiscyt; recall; konsultacje społeczne; ludowa skarga konstytucyjna
List otwarty
Lernen beginnen
pismo interwencyjne adresowane do instytucji państwa lub osób pełniących funkcje państwowe; treść listu udostępniona jest obywatelom za pomocą środków masowego przekazu; list ma za zadanie zwrócenie uwagi opinii publicznej na dane zagadnienie
Przykłady sławnych listów otwartych
Lernen beginnen
List 34 (1964r., protest przeciwko cenzurze); Memoriał 59 (1975/1976r., protest przeciwko zmianom w konstytucji PRL – wpisaniu do niej kierowniczej roli PZPR i wieczystego sojuszu z ZSRR)
Petycja
Lernen beginnen
pismo skierowane do władz w celu wyrażenia stanowiska w danej sprawie
Referendum
Lernen beginnen
powszechne głosowanie wszystkich uprawnionych do głosowania obywateli; krajowe lub konstytucyjne
Referendum może mieć charakter
Lernen beginnen
rozstrzygający – decyduje o wejściu w życie danego zapisu prawnego lub decyzji politycznej; konsultatywny – decyduje właściwy organ biorąc pod uwagę wynik referendum
Inicjatywa obywatelska
Lernen beginnen
projekt ustawy poparty przez grupę 100 tysięcy obywateli uprawnionych do głosowania; obowiązkiem Marszałka Sejmu jest przyjęcie takiego projektu i poddania go pod głosowanie
Zgromadzenie
Lernen beginnen
minimum 15 osób w miejscu publicznym; celem jest przeprowadzenie dyskusji lub wyrażenie stanowiska (legalne zgromadzenie musi posiadać zezwolenie władz miejskich)
Weto ludowe
Lernen beginnen
sprzeciw wobec decyzji władzy i rozwiązań prawnych
Plebiscyt
Lernen beginnen
forma referendum; głosowanie na danym obszarze, które ma za zadanie określić jego przynależność terytorialną lub głosowanie nad aktem prawnym będące miernikiem zaufania obywateli wobec władzy
Konsultacje społeczne
Lernen beginnen
zasięgnięcie opinii wśród bezpośrednio zainteresowanych poprzez bezpośrednie spotkania, ankiety, sondaże
Ludowa skarga konstytucyjna
Lernen beginnen
prawo obywatela do zgłoszenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności prawa z konstytucją
Zasady demokracji
Lernen beginnen
suwerenność narodu; podział i równowaga władz (trójpodział władz i ich wzajemna niezależność); konstytucjonalizm i praworządność; pluralizm
Ile przeprowadzono w Polsce referendów po roku 1989?
Lernen beginnen
cztery
Pierwsze referendum po roku 1989:
Lernen beginnen
dwa referenda przeprowadzone 18.02.1996r.: Referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli; Referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego
Kiedy odbyło się referendum w sprawie przyjęcia nowej Konstytucji RP?
Lernen beginnen
25 maja 1997 roku
Kiedy odbyło się referendum w sprawie wstąpienia Polski do UE?
Lernen beginnen
7 i 8 czerwca 2003 roku

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.