Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 101 - 125

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ngồi
Tôi đang ngồi cạnh Shakira!
Lernen beginnen
sentarse
¡Yo estaba sentado justo al lado de Shakira!
xoay
Bạn phải đi thẳng về phía trước và sau đó rẽ trái.
Lernen beginnen
girar
Tienes que ir hacia adelante y luego girar a la izquierda.
bàn luận
Chúng tôi có một vấn đề để bàn luận.
Lernen beginnen
discutir
Tenemos un problema que discutir.
quyến rũ
Tôi chắc chắn là anh ta muốn quyến rũ mẹ bạn.
Lernen beginnen
seducir
Estoy seguro de que quiere seducir a tu madre.
để ý
Học sinh của tôi nhận thấy mái tóc mới của tôi.
Lernen beginnen
notar
Mis estudiantes notaron mi nuevo corte de pelo.
nhận được
Bạn đã nhận được tin nhắn của tôi chưa?
Lernen beginnen
recibir
¿Recibiste mi mensaje?
đo
Một vài kết quả rất khó đo đạc.
Lernen beginnen
medir
Algunos resultados son difíciles de medir.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.