Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 251 - 275

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
áp dụng
Công ty của chúng tôi phải áp dụng một phương pháp mới để cải thiện doanh số bán hàng.
Lernen beginnen
aplicar
Nuestra empresa tiene que aplicar un nuevo método para mejorar las ventas.
đi ngủ
Tôi đi ngủ vào 10 giờ tối.
Lernen beginnen
ir a dormir
Me voy a dormir a las 10 p.m.
sôi lên
Nước sôi ở 100 độ C.
Lernen beginnen
hervir
El agua hierve a 100 grados centígrados.
ngạc nhiên
Bạn làm tôi ngạc nhiên.
Lernen beginnen
sorprender
Me sorprendiste.
thừa nhận
Tôi phải thừa nhận tôi rất tôn trọng anh ấy.
Lernen beginnen
admitir
Debo admitir que le respeto mucho.
giải thích
Bạn có thể giải thích cho tôi được không?
Lernen beginnen
explicar
¿Me podrías explicar esto?
bật cười
Vì sao bạn bật cười?
Lernen beginnen
reir
¿Por qué te ríes?
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.