Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha 26 - 50

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
phản chiếu
Phản ứng của anh ấy phản ánh suy nghĩ của anh.
Lernen beginnen
reflejar
Sus reacciones reflejan sus pensamientos.
tiếp tục
Tiếp tục làm việc về bài viết này.
Lernen beginnen
continuar
Sigua trabajando en este artículo.
đạt được
Vận động viên chấp nhận thử thách và giành được chiến thắng.
Lernen beginnen
conseguir buena puntuación
El atleta aceptó el reto y consiguió buena puntuación en la carrera.
nợ
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
Lernen beginnen
deber
¿Cuánto te debo?
tin
Bạn có tin vào phép màu không?
Lernen beginnen
creer
¿Crees en milagros?
xem xét
Xin vui lòng xem xét ứng cử của tôi.
Lernen beginnen
considerar
Por favor considere mi candidatura.
quay trỏ lại
Khi cô ấy quay trở lại sau công việc, cô ấy mệt nhoài.
Lernen beginnen
regesar
Cuando por fin regresó del trabajo, ella estaba agotada.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Top 500 động từ tiếng Tây Ban Nha"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.