Biên giới - Border

 0    17 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
thị thực
Bạn có visa chưa?
Lernen beginnen
visa
Have you got a visa?
biên giới
Chúng ta có ở gần biên giới không?
Lernen beginnen
border
Are we close to the border?
giấy tờ tuỳ thân
Bạn sẽ làm gì nếu mất giấy tờ tuỳ thân?
Lernen beginnen
identity document
What would you do if you lost your identity documents?
Đó là một chuyến công tác.
Lernen beginnen
It is a business trip.
mục đích chuyến đi
Mục đích chuyến đi của bạn là gì?
Lernen beginnen
purpose of the travel
What is the purpose of your travel?
kiểm soát hải quan
Khi nào thì một người cần đi qua kiểm soát hải quan?
Lernen beginnen
customs control
When does a person have to go to the customs control?
hiệu lực hộ chiếu
Hộ chiếu có hiệu lực trong 10 năm.
Lernen beginnen
passport validity
The passport is valid for 10 years.
+10 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Tiếng Anh cho du lịch"
(Insgesamt 477 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.