Đại sứ quán - Embassy

 0    18 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dịch vụ lãnh sự
Chúng ta cần dịch vụ lãnh sự.
Lernen beginnen
consular services
We need consular services.
Tôi đã làm mất hộ chiếu của mình rồi.
Lernen beginnen
I have lost my passport.
đơn xin thị thực
Bạn cần mang theo đơn xin thị thực đầy đủ.
Lernen beginnen
visa application
You need to bring a filled visa application.
thị thực quá cảnh
Khi nào thì một thị thực quá cảnh mới cần thiết?
Lernen beginnen
transit visa
When is a transit visa needed?
Tôi đã bị cướp.
Lernen beginnen
I've been robbed.
hộ chiếu
Hộ chiếu ở quốc gia nào mạnh nhất thế giới?
Lernen beginnen
passport
Which country has the world's strongest passport?
đại sứ
Anh ấy có một cuộc hội họp với đại sứ Ba Lan.
Lernen beginnen
ambassador
He has a meeting with the Polish ambassador.
+11 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Tiếng Anh cho du lịch"
(Insgesamt 477 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.