Paremie łacińskie

5  1    58 Datenblatt    baposluszny
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Accessio cedit principali
Lernen beginnen
Rzecz przyłączona dzieli los rzeczy głównej
Actor sequitur forum rei
Lernen beginnen
Powód idzie za sądem pozwanego.
Audiatur et altera pars
Lernen beginnen
Niech będzie wysłuchana i druga strona.
Bis de eadem re agi non potest
Lernen beginnen
Nie można procesować się dwa razy o to samo.
Cessante ratione legis, cessat lex ipsa
Lernen beginnen
Gdy ustaje przyczyna, dla której wydano ustawę, traci moc sama ustawa.
Dura lex, sed lex
Lernen beginnen
Twarde prawo, lecz prawo.
Ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat
Lernen beginnen
Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza.
Executio iuris non habet iniuriam
Lernen beginnen
Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem.
Heredis institutio caput et fundamentum totius testamenti est
Lernen beginnen
Za początek i fundament całego testamentu uważa się ustanowienie dziedzica.
Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius, quod defunctus habuerit
Lernen beginnen
Spadkobranie to nic innego, jak sukcesja w całości prawa, jakie miał zmarły.
Hominum causa omne ius constitutum sit
Lernen beginnen
Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi.
Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet
Lernen beginnen
Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.
Impossibilium nulla obligatio est
Lernen beginnen
Zobowiązanie do (świadczenia) niemożliwego jest nieważne.
In dubiis benigniora
Lernen beginnen
W sytuacjach dwuznacznych (należy przyjąć pogląd) bardziej korzystny (dla stron).
In dubio pro reo
Lernen beginnen
W razie wątpliwości, na korzyść pozwanego.
Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia
Lernen beginnen
Biegłość w prawie to znajomość rzeczy boskich i ludzkich oraz wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe.
Ius civile vigilantibus scriptum est
Lernen beginnen
Prawo cywilne tworzone jest dla osób starannych.
Ius est ars boni et aequi
Lernen beginnen
Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe.
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
Lernen beginnen
Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą przyznawania tego, co się komu należy.
Iustitias vestras iudicabo
Lernen beginnen
Osądzę waszą sprawiedliwość.
Lex posterior derogat priori
Lernen beginnen
Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą.
Lex retro non agit
Lernen beginnen
Ustawa nie działa wstecz.
Male nostro iure uti non debemus
Lernen beginnen
Nie powinniśmy źle korzystać z naszego prawa.
Mater semper certa est, pater vero is est, quem nuptiae demonstrant
Lernen beginnen
Matka jest zawsze pewna, ojcem zaś jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo.
Melior est conditio possidentis
Lernen beginnen
Lepsze jest stanowisko tego, który posiada.
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
Lernen beginnen
Dziecko poczęte uważa się za już narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyść.
Nemo audiatur propriam turpitudinem allegans
Lernen beginnen
Powołujący się na własny występek nie będzie wysłuchany.
Nemo est iudex in propria causa
Lernen beginnen
Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie.
Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet
Lernen beginnen
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa, niż sam posiada.
Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest
Lernen beginnen
Nikt sam nie może umrzeć pozostawiając dziedzica do części spadku, część zaś beztestamentowo.
Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest
Lernen beginnen
Nikt nie może sobie zmienić podstawy posiadania.
Non omne quod licet honestum est
Lernen beginnen
Nie wszystko, co dozwolone, jest uczciwe.
Nuptias non concubitus, sed consensus facit
Lernen beginnen
małżeństwo tworzy porozumienie a nie faktyczne pożycie.
Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset
Lernen beginnen
Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko kiedy nie można jej podważyć.
Pacta sunt servanda
Lernen beginnen
Umów należy dotrzymywać.
Prior tempore, potior iure
Lernen beginnen
Pierwszy w czasie, lepszy w prawie.
Qui tacet consentire videtur
Lernen beginnen
Milczenie uważa się za oznakę zgody.
Quis custodiet ipsos custodes
Lernen beginnen
Kto upilnuje samych strażników?
Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere
Lernen beginnen
Co od początku jest wadliwe, przez (sam) upływ nie może być uzdrowione.
Quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur
Lernen beginnen
Co wszystkich podobnie dotyczy, przez wszystkich winno być zatwierdzone.
Quod principi placuit, legis habet vigorem
Lernen beginnen
Co podoba sięcasarzowi, zyskuje moc prawa.
Quot generationes, tot gradus
Lernen beginnen
Ile urodzeń, tyle stopni.
Reformatio in peius iudici appellato non licet
Lernen beginnen
Sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać (wyroku) na niekorzyść (odwołującego się).
Salus populi suprema lex esto
Lernen beginnen
Dobro ludu niechaj będzie najwyższym prawem.
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Lernen beginnen
Znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustaw, lecz ich treści i mocy działania.
Semel heres, semper heres
Lernen beginnen
Kto raz został spadkobiercą, jest nim na zawsze.
Sensum, non verba spectamus
Lernen beginnen
Patrzymy na sens a nie na słowa.
Sententia ius facit inter partes
Lernen beginnen
wyrok tworzy prawo między stronami.
Summum ius, summa iniuria
Lernen beginnen
Najwyższe prawo, najwyższym bezprawiem.
Superficies solo cedit
Lernen beginnen
To, co znajduje się na powierzchni gruntu, staje się jego częścią składową.
Testamentum ambulatoria est enim voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum
Lernen beginnen
Testament zmienną jest bowiem wolą zmarłego aż do samego kresu życia.
Testis unus testis nullus
Lernen beginnen
Jeden świadek, żaden świadek.
Tres faciunt collegium
Lernen beginnen
Trzech tworzy stowarzyszenie.
Vanae voces populi non sunt audiendae
Lernen beginnen
Nie należy dawać posłuchu czczym głosom ludu.
Venire contra factum proprium nemini licet
Lernen beginnen
Nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów.
Vim vi repellere licet
Lernen beginnen
Siłę wolno odeprzeć siłą.
Vis maior, cui humana infirmitas resistere non potest
Lernen beginnen
Siła wyższa, której ludzka słabość nie jest w stanie się oprzeć.
Volenti non fit iniuria
Lernen beginnen
Chcącemu nie dzieje się krzywda.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.