Σε σύσκεψη - In a meeting

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Είμαι πεπεισμένος πως αυτό το σχέδιο θα είναι επιτυχές.
Lernen beginnen
I'm convinced that this project will be a success.
Από τη δική μου άποψη, νομίζω χρειαζόμαστε περισσότερους πωλητές.
Lernen beginnen
From my point of view, I think we need more sellers.
Δεν είμαι σίγουρος γι'αυτό.
Lernen beginnen
I'm not sure about that.
Τι πιστεύουν όλοι γι'αυτό;
Lernen beginnen
What does everyone think about it?
Θα συζητήσουμε τις νέες αλλαγές.
Lernen beginnen
We are going to discuss the new changes.
Πολλοί άνθρωποι δεν παρευρέθηκαν στην τελευταία σύσκεψη.
Lernen beginnen
Several people didn't attend the last meeting.
Σήμερα θα μιλήσουμε για τις νέες πωλήσεις.
Lernen beginnen
Today we are going to talk about the new sales.
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Insgesamt 512 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.